Jaarstukken 2018

Hoorn-Noord/Venenlaankwartier

Hoorn-Noord/Venenlaankwartier

Het doel van dit programma is de kwaliteit van de wijk behouden, waar nodig vergroten en het samenleven bevorderen. Dit doen we in samenwerking met de wijk vanuit de kracht van de wijk, dit alles op fysiek, economisch en sociaal terrein.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

 • Het ontwerp-bestemmingsplan, besluit hogere waarden, m.e.r. en beeldkwaliteitsplan Holenkwartier zijn ter inzage gelegd.
 • De anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar is gesloten.
 • Verleggen velden Always Forward in verband met ontwikkeling Holenkwartier.
 • Betrokken bij voorbereiding en uitvoering sloop/nieuwbouw Binnenblijfstraat en Joh. Poststraat door Intermaris.
 • Betrokken bij verbouw Werenfridus en OSG.
 • De projectopdracht route naar een energieneutrale wijk (bewustwordingstraject) kan van start, maar is afhankelijk van de routekaart voor de hele stad.
 • Vervanging van riolering en herinrichten /verbetering openbaar gebied Venenlaan en omgeving is in voorbereiding.
 • Parkeren Emmalaan, tijdelijke herinrichting Koepoortsweg en herinrichting Merenstraat zijn uitgevoerd.
 • Onderzoek verkeerscirculatie Venenlaankwartier, onderzoek woonbehoefte ouderen, klimaatadaptatie Hoorn-Noord/Venenlaankwartier zijn afgerond
 • Conclusies van deze onderzoeken worden betrokken bij de uitvoering van het programma.
 • Openbaar verlichtingsplan Hoorn-Noord/Venenlaankwartier is in samenspraak met bewoners voorbereid (uitvoering 2019)
 • Samen met bewoners en organisatie/instellingen is uitvoering geven aan de project(initiatieven) in de wijk: WIJKKIJK 2018 en start voorbereiding 2019
 • Start netwerk van organisaties en instellingen in de wijk, de fittest onder 55+ en beweegwijs op scholen zijn ingevoerd
ga terug