Jaarstukken 2018

Overhead

Overhead

Overhead betreft alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Uitgangspunt volgens de notitie Overhead van de commissie BBV is dat kosten zoveel mogelijk worden toegerekend aan de betreffende taken/activiteiten. De overhead wordt centraal begroot en verantwoord op het taakveld 0.4 Overhead.
Het opslagpercentage voor overhead is berekend door de overheadkosten af te zetten tegen de salarissom die betrekking heeft op het primaire proces. Deze berekeningswijze leidt tot een hoger opslagpercentage ten opzichte van overige overheadpercentages. Voor 'vensters van bedrijfsvoering' is bijvoorbeeld een overheadpercentage berekend van 27%. Het percentage van 27% is berekend door het aantal fte overhead te delen door et aantal fte voor de hele organisatie werkzaam in het primaire proces. Dit kengetal geeft dus alleen de verhouding weer tussen aantallen fte's, er komt geen euro aan te pas. Vergeleken met andere gemeenten zit Hoorn met 27% aan de lage kant.
Bij het overheadpercentage van 83% worden alle overheadkosten (euro) gedeeld door de salarissom die direct aan producten kan worden toegerekend (euro). In de overheadkosten zit de loonsom van overheadfuncties en de kosten van bijvoorbeeld ICT, huisvesting, opleidingen, facilitaire zaken e.d. Zie onderstaand overzicht.

Onderdeel overhead

Begroting 2018 primitief

 Begroting 2018 na wijziging

Rekening 2018

Saldo 'personeel en organisatie, planning en control, bestuurszaken en -secretariaat, inkoop, juridische zaken, communicatie'

1.456.828

1.994.824

1.796.438

Saldo 'informatievoorziening, inclusief automatisering'

2.740.383

2.834.311

2.781.571

Saldo 'facilitaire zaken'

481.906

435.436

374.981

Saldo 'huisvesting'

1.224.426

1.214.674

1.342.915

Salarissen en overige kosten overhead

13.522.573

17.490.382

12.679.755

Salarissom totale gemeente primitieve begroting

37.591.871

39.422.360

36.161.329

minus salarissom dat wordt gerekend als overhead

13.231.420

16.665.572

13.323.057

Percentage overhead wordt dan

80

105

83

ga terug