Jaarstukken 2018

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

In onderstaand overzicht staat per programma de lasten, baten en saldo van de primitieve begroting 2018, de begroting 2018 na wijziging en de realisatie 2018.

Begroting 2018 primitief

Begroting 2018 na wijziging

Realisatie 2018

Verschil saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Begroting na wijziging en realisatie

0

Bestuur en ondersteuning

-7.133

7.611

478

-6.453

7.849

1.397

-6.668

8.010

1.342

-54

1

Openbare orde en veiligheid

-6.828

196

-6.632

-6.931

221

-6.710

-7.086

231

-6.855

-146

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

-11.022

5.481

-5.541

-11.711

5.580

-6.131

-12.233

5.960

-6.273

-142

3

Economische zaken

-1.598

328

-1.270

-1.851

438

-1.413

-1.945

361

-1.585

-172

4

Onderwijs

-11.822

4.490

-7.332

-12.706

5.004

-7.701

-12.525

5.079

-7.446

255

5

Cultuur en recreatie

-22.386

5.733

-16.653

-24.103

5.911

-18.192

-26.066

8.384

-17.682

510

6

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

-101.723

27.981

-73.742

-105.840

28.318

-77.522

-107.132

32.101

-75.031

2.492

7

Duurzaamheid en milieu

-15.275

15.818

543

-16.030

15.758

-272

-15.808

16.188

381

652

8

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

-14.476

10.833

-3.642

-24.174

19.436

-4.738

-17.412

17.331

-81

4.657

96

Onvoorzien

-260

0

-260

-72

0

-72

0

0

0

72

97

Heffing voor de vennootschapsbelasting

-33

0

-33

-33

0

-33

-39

0

-39

-6

98

Overhead

-18.996

807

-18.189

-22.352

934

-21.419

-23.708

3.552

-20.156

1.263

99

Algemene dekkingsmiddelen

-2.752

134.054

131.302

-2.722

136.519

133.797

-2.808

137.413

134.605

808

Mutaties reserves

-6.599

7.764

1.165

-17.370

25.556

8.186

-23.392

24.481

1.088

Gerealiseerd resultaat

-220.902

221.097

194

-252.348

251.524

-824

-256.821

259.091

2.270

In het jaarverslag is per programma een analyse opgenomen van de verschillen groter dan 20.000 euro tussen begroting 2018 na wijziging en de realisatie 2018. Deze analyses maken onderdeel uit van de Jaarstukken 2018. Een toelichting op de mutaties in de reserves groter dan 200.000 euro staat in de toelichting op de balans. In bijlage 2 staan alle mutaties in de reserves.

ga terug