Jaarstukken 2018

Grote Waal

Grote Waal

Het programma SAMEN STERK Grote Waal staat voor een toekomstbestendige wijk. In 2022 is er meer maatschappelijke betrokkenheid in de buurten van de Grote Waal. Het programma gaat ervoor zorgen dat de sociale structuur van de wijk wordt versterkt, er meer vraaggericht wordt gewerkt, bewoners en gebruikers beter zijn geïnformeerd en de continuïteit van netwerken beter wordt gewaarborgd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

 • Bijeenkomsten met ambtenaren en partners waarin duidelijk werd dat zij gefaciliteerd willen worden bij een nieuwe werkwijze zodat dit nog meer aansluit bij de grote maatschappelijke vraagstukken zoals de armoede, eenzaamheid en werkloosheid en kansen voor kinderen in de wijk.
 • Grote Wijkgesprekken georganiseerd samen met de raad, bewoners en gebruikers uit de wijk waar meer dan 500 ideeën zijn opgehaald die vertaald zijn naar thema’s. Daarna is er door bewoners en gebruikers gestemd op thema’s waarmee als eerste gestart gaat worden.
 • Programmaplan van 2013 is herijkt en in december vastgesteld door de raad, het budget is vrijgegeven.
 • Thema Dwaalpark 2.0: Samenwerking tussen de sportverenigingen in de Grote Waal is versterkt. Vanuit het programma wordt het initiatief Dwaalpark 2.0 ondersteund. Samen met o.a. de provincie, recreatieschap, gemeente Koggenland en Camping VenHop is een samenwerking ontstaan waarbij men allen kansen ziet om het Dwaalpark en omliggende gebied te revitaliseren.
 • Thema Kansen voor kinderen: Initiatieffase voor het Thema Kansen voor kinderen is gestart. Ook zijn er twee initiatieven uit de wijk gefaciliteerd.
 • Thema Wijklab: Wijklab in het winkelcentrum is in oktober als experiment gestart.
 • Thema Verkeer: Het raadsbesluit van december over de uitvoering van het integraal geluidsonderzoek van de A7.
 • Thema woningvoorraad: Herstructurering sloop en nieuwbouw Siriusstraat: Flats zijn gesloopt, riolering deels al vervangen.
 • Thema routes en verbindingen: Opgangen naar de dijk vanuit de Grote Waal zijn technisch uitgewerkt.
 • Thema overlast: Onderzoek overlast in de wijk door gesprekken in het Wijklab. Bewoners hebben zich opgegeven om samen aan dit thema te gaan werken in 2019.
 • Communicatie: Samen met Onro, Cultureel platform Hoorn, Stichting Dwaalpark, Stichting Netwerk is er een samenwerking ontstaan die gericht is op het nog meer zichtbaar maken van informatie en activiteiten in de wijk.Start uitwerking informatievoorziening d.m.v. beeldschermen (narrowcasting).
ga terug