Jaarstukken 2018

Waterfront

Waterfront

Het doel van het Programma Waterfront is een betere kustzone die meer wordt 'beleefd' door bewoners, bedrijven en bezoekers. Het nog beter benutten van de ligging van Hoorn aan het water en het verbeteren van de bereikbaarheid over het water.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

 • Doorlopen ruimtelijke procedures dijkversterking

De procedure voor de dijkversterking is doorlopen en heeft eind 2018 ter inzage gelegen voor beroep. Een aantal onderdelen van de projecten Stadsstrand en fiets- voetpad Westerdijk is onderdeel van de dijkversterkingsprocedure.

 • Start werkzaamheden aan stadsstrand en fiets- voetpad

De Alliantie Markermeerdijken bepaalt de start van de dijkversterking en daarmee van het Stadsstrand en fiets- voetpad Westerdijk. Zodra de beroepsprocedure is doorlopen, kan gestart worden met de dijkversterking. In Hoorn is voorzien in 2019 te starten.

 • Aanvraag subsidie stadsstrand en fiets/voetpad Westerdijk

De provincie ontwikkelt het Ambitieprogramma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn-Amsterdam waaruit uiteindelijk een subsidieverordening volgt. Het Stadsstrand is één van de ambities uit het ambitieprogramma. Een subsidieaanvraag kan naar verwachting op zijn vroegst in 2019 worden ingediend.

 • In samenwerking met provincies, gemeenten en regio sturen op een toekomstbestendig ecologisch systeem in het Markermeer, waarbij het huidige recreatieve gebruik mogelijk blijft en waar mogelijk wordt versterkt. Inzet op een gezamenlijke aanpak van   waterplantenproblematiek.
 • Nemen van een besluit over het maaien van de waterplanten, waarbij de inzet is dat het Rijk deze kosten mee financiert.
 • We hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het Panorama Markermeer IJmeer. Daarin hebben we ingezet op een gezonde balans tussen ecologische   ontwikkeling en recreatief gebruik. Het Panorama is verder uitgewerkt in de Agenda IJsselmeergebied.
 • De gemeente Hoorn heeft het regionaal bod voor aanpak waterplantenoverlast aan het ministerie van I&W mede-ondertekend. Het regionaal bod biedt een voorstel voor de korte ten lange termijn voor de aanpak van waterplantenoverlast (maaien in combinatie met verdiepen).
 • In samenwerking met de provincie Noord-Holland en gemeente Edam-Volendam is ruim 300 hectare waterplanten gemaaid in het Markermeer.
 • Voor het maaien van waterplanten is structureel budget beschikbaar gesteld.
 • Bij de besluitvorming over het flexibel peilbeheer in het IJsselmeergebied hebben we gepleit voor behoud van de bereikbaarheid over water van de Hoornse havens. Onze zienswijze daarover heeft bijgedragen aan het besluit van de minister om aanvullend 12,1 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het toegankelijk houden van de havens.
 • Ruimtelijk mogelijk maken ontwikkeling Marina Kaap Hoorn (Schelphoek)

Voor bedrijventerrein Schelphoek zijn voor een leer-werk bedrijf en een boten onderhoudsbedrijf omgevingsvergunningen verleend zodat deze bedrijven zich daar kunnen vestigen. Een aanvraag voor een botenbouwer is in behandeling genomen. Alle kavels aan het water zijn verkocht, voor de overige kavels houdt de gemeente vast aan nautische bedrijvigheid. et Ooms vindt structureel overleg plaats over diverse ideeën en wensen voor de verdere ontwikkeling van Marina Kaap Hoorn.

ga terug