Jaarstukken 2018

Programma 1 Openbare orde en veiligheid

Hoofddoelstelling

Hoorn is de afgelopen jaren veiliger geworden en dat moet zo blijven. Personen die de grootste onveiligheid veroorzaken en gebieden in de stad waar de meeste onveiligheid is, worden gericht aangepakt. De gemeente heeft onderzocht waar onveiligheid door ontstaat (het 'DNA' van Hoorn) en op basis daarvan worden maatregelen genomen. Uitgangspunt is: samen sterk voor een veiliger Hoorn; blijvend investeren in samenwerking tussen gemeente, professionals, bewoners, bedrijven en instellingen.

Beleidsvelden

1.1 Brandweerzorg en crisisbeheersing
1.2 Veiligheidsambitie 2018

Programma 1 heeft een nauwe relatie voor wat betreft de sociale veiligheid:

  • met de Wet maatschappelijke ondersteuning en met huiselijk geweld in programma 6 (prioriteit in de driehoek politie - openbaar ministerie - gemeente);
  • met de zorg en jeugdzorg in programma 6 (verbinding zorg en veiligheid);
  • met participatie en armoedebestrijding in programma 6;
  • met kinderopvang en voor- en vroegschoolse educatie in programma 4 (toezicht en handhaving);
  • met wijkbeheer/wijkgericht werken in programma 8 (wijkaanpak);
  • met verkeersveiligheid in programma 2 (toezicht en handhaving);
  • met horecabeleid in programma 3 (Openbare Orde & Veiligheid en 'In control of Alcohol & Drugs');
  • met project Waterfront (gericht toezicht en handhaving);
  • met jeugd, alcohol en drugs in programma 6 ( 'In control of Alcohol & Drugs').

Verbonden partijen

Veiligheidsregio NHN

Lasten & baten

x 1.000

Lasten

€ 7.085.761

3,0 %

Baten

€ 230.572

0,1 %

ga terug