Jaarstukken 2018

Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vennootschapsbelasting

Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vennootschapsbelasting

In onderstaand overzicht staat een uitsplitsing van de algemene dekkingsmiddelen.

bedragen x 1.000 euro, - = nadeel

Begroting 2018 primitief

Begroting 2018na wijziging

Realisatie 2018

a Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is

Baten hondenbelasting

310

315

334

Baten precariobelasting

230

215

218

Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren woningen

7.278

7.459

6.979

Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren niet won.

1.704

1.731

2.251

Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers

1.764

1.792

1.683

b Algemene uitkeringen

Uitkeringen gemeentefonds

72.618

73.771

74.257

Integratie-uitkering Sociaal Domein (3D)

47.213

47.959

48.381

d Saldo van de financieringsfunctie

Treasury renteomslag

32

137

88

Treasury-Overig

153

417

412

Totaal algemene dekkingsmiddelen

131.302

133.797

134.605

Lokale heffingen
Van de lokale heffingen maken de onroerende-zaakbelasting, precariobelasting en hondenbelasting deel uit van de algemene dekkingsmiddelen. Deze heffingen hebben namelijk geen specifiek bestedingsdoel. In de paragraaf lokale heffingen wordt dieper ingegaan op alle lokale heffingen.
Algemene uitkeringen
De uitkering vanuit het gemeentefonds, inclusief de uitkering voor het sociaal domein, is het grootste algemene dekkingsmiddel. De ontwikkeling van de algemene uitkering staat in de paragraaf algemene uitkering.
Saldo van de financieringsfunctie
Met het saldo van de financieringsfunctie wordt het financieel resultaat bedoeld dat wordt behaald met de financiering van onze activiteiten. In de paragraaf financiering wordt verder ingegaan op dit financieringsresultaat.

Onvoorzien

In de primitieve begroting is 200.000 euro opgenomen voor incidentele onvoorziene uitgaven en 60.000 euro voor structurele onvoorziene uitgaven. In onderstaande overzichten staat de aanwending in 2018 van deze budgetten.

Omschrijving

Begroting 2018
na wijziging

Realisatie 2018

Budget incidenteel onvoorzien per 1 januari 2018

200.000

200.000

Kapitaallasten 2018 door eerder starten met aanlichten Statenpoort en Oosterpoort

-325

-325

Overbruggingssubsidie Stichting Hiaat

-15.000

-15.000

Implementatie Idensys

-50.000

-17.000

Sanering deel schoolplein Gravenstraat

-18.000

-18.000

Najaarsbijstelling: aframen deel van het budget incidenteel onvoorzien

-88.000

-88.000

Restant budget

28.675

61.675

Omschrijving

 Begroting 2018
na wijziging

Realisatie 2018

Budget structureel onvoorzien per 1 januari 2018

59.530

59.530

Vergoeding beheer en onderhoud Frits Farm

-1.500

-1.500

Aanpassing contract accountant

-10.200

-10.200

Kapitaallasten vol/vrij aanduidingen parkeergarages Jeudje en Het Park

-4.063

-2.110

Restant budget

43.767

45.720

Heffing Vennootschapsbelasting

Er is nog onzekerheid over de hoogte van de te betalen vennootschapsbelasting over 2016 t/m 2018. Er is nog geen afstemming met de fiscus.

Bedragen x 1.000 euro

Realisatie 2018

Begroting 2018 na wijziging

Begroting 2018 primitief

Realisatie 2017

Verschuldigde belasting over het boekjaar

39

33

33

37

Verrekend recht verliescompensatie

0

0

0

0

ga terug