Jaarstukken 2018

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Deze paragraaf geeft inzicht in de uitvoering van het onderhoud van kapitaalgoederen in 2018.

Verhardingen

Realisatie beleid en beheerplan
In het beleidsplan verhardingen 2001 staan de uitgangspunten van het beleid voor het onderhoud aan de verhardingen (wegen, straten, pleinen en fietspaden). In dit plan geldt in Hoorn de CROW-richtlijn als algemeen uitgangspunt voor onderhoud aan verharding. In deze richtlijn zijn de normen (basisniveau) aangegeven voor een veilig gebruik van de verharding.
Jaarlijks worden weg-inspecties uitgevoerd en periodiek onderhoudsplannen opgesteld. Op deze manier wordt getoetst of de verharding voldoet aan de eisen van de CROW-richtlijn en invulling gegeven aan het beleid.

Financiële gevolgen
Uit het vastgestelde onderhoudsbeleid, de inspectie en de toetsing aan de CROW-richtlijn volgt de benodigde hoeveelheid middelen welke jaarlijks worden aangevraagd in de Kadernota. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in levensduur verlengende maatregelen (groot onderhoud) en complete vervanging (reconstructies). Voor het onderhoud aan de wegen wordt jaarlijks een bedrag gestort in de reserve onderhoud kapitaalgoederen. Deze storting is de laatste jaren vanwege de ombuigingen verlaagd en niet meer toereikend om al het noodzakelijke onderhoud uit te voeren. Omdat het budget taakstellend is, moeten er keuzes gemaakt worden welke onderhoudsmaatregelen worden hersteld. In 2018 is het wegenonderhoud ongeveer voor de helft uitgevoerd. Het budget wat jaarlijks beschikbaar gesteld wordt voor het vervangen van wegen die einde levensduur zijn is wel voldoende.

Civiele kunstwerken

Realisatie beleid en beheerplan
Met uitzondering van de beschoeiingen en duikers zijn beheer- en onderhoudsplannen vastgesteld. Hiermee is het gehele areaal kunstwerken ondergebracht in beheer-en onderhoudsplannen.

Financiële gevolgen
In de reserve onderhoud kapitaalgoederen is rekening gehouden met benodigde onderhoudskosten voor civiele kunstwerken. Voor de uitvoering van de vervangingsinvesteringen aan civiele kunstwerken wordt jaarlijks de meerjarenplanning in de Kadernota aangevraagd. Deze uitgaven worden geraamd op grond van de vastgestelde beheer-en onderhoudsplannen.
Jaarlijks wordt een bedrag gestort in de reserve onderhoud kapitaalgoederen voor het onderhoud aan de civiele kunstwerken, deze storting is in het kader van meerdere ombuigingen verlaagd. Het budget is daarmee taakstellend, dus de te nemen maatregelen worden afgezet tegen het beschikbare budget. Op basis daarvan zijn keuzes gemaakt welke werkzaamheden wel en welke niet uit te voeren. Vanwege deze ombuiging wordt niet altijd het vastgestelde onderhoudsniveau handhaving gehaald. In 2018 is het onderhoud aan de civiele kustwerken op een verantwoorde manier uitgevoerd.

Riolering

Realisatie beleid en beheerplan
Er is nog steeds een achterstand in de realisatie van het beleid ten aanzien van het onderhoud van de riolering. Dit betreft de geplande vervangingen/renovaties. Uitvoering van de overige activiteiten (planvorming, gegevensbeheer, onderzoek en het onderhoud) liggen op schema.

De in het Gemeentelijke Rioleringsplan 2016-2021 voor het jaar 2018 opgenomen acties zijn nader uitgewerkt in het Jaarplan Rioleringen 2018. Op de vervanging van de riolering in de Koperslager na zijn alle acties uitgevoerd. Vervanging van de riolering in de Koperslager heeft vertraging opgelopen door onvoorziene weerstand tegen de kap van bomen. Uitvoering van dit project volgt in 2019. Van de in eerdere jaarplannen opgenomen vervangingsprojecten zijn Rijnweg, Tussen de Wachters en Venenlaan nog niet uitgevoerd.
Vertragende factoren bij de projecten Tussen de Wachters en Venenlaan zijn de veranderde manier van werken (participatie) en integrale duurzaamheid (klimaatadaptatie, energietransitie). Dit vergt veel meer voorbereidingstijd dan oorspronkelijk werd verwacht. Het project Rijnweg wordt in 2019 voorbereid. Hiervoor is de benodigde extra personele capaciteit beschikbaar. In verband met de verkeersafwikkeling tijdens de omvorming van de rotondes in de Provincialeweg is de uitvoering van dit werk gepland in 2020. Voor 2019 is een nieuw jaarplan opgesteld.

Financiële gevolgen
De realisatie van het beleid heeft geen financiële consequenties ten opzichte van de begroting. De dotatie aan de egalisatiereserve is verwerkt.

Water

Realisatie beleid en beheerplan
Het onderhoud van het stedelijke water beperkt zich tot het onderhoud van de zijwateren die eigendom van de gemeente Hoorn zijn. Dit zijn de wateren die in ‘open’ verbinding staan met het Markermeer zoals de havens. Het onderhoud beperkt zich tot het op diepte houden van het water. Het overige stedelijke water wordt onderhouden door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK).
In 2016 is een nieuw baggerplan opgesteld voor de zijwateren. In het baggerseizoen 2017/2018 zijn de zijwateren gebaggerd.

Financiële gevolgen
De realisatie van het beleid heeft geen financiële consequenties ten opzichte van de begroting.

Groen

Realisatie beleid en beheerplan
Het afgesproken kwaliteitsniveau van het groen (basis) is behaald.

Financiële gevolgen
In 2018 is er voor snoei- en maaiwerkzaamheden meer uitgegeven dan begroot. Dit komt onder andere door het maaien van sloten in de wijk Bangert en Oosterpolder. Deze zijn nog niet overgedragen aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Door een aantal hevige stormen is in 2018 meer uitgegeven dan begroot aan het onderhoud van bomen. Ook de lang aanhoudende droogte in 2018 heeft gezorgd voor extra watergiften en uitval van groen waardoor meer uitgegeven is dan begroot.

Gebouwen

Realisatie beleid en beheerplan
Volgens het vastgesteld onderhoudsbeleid zijn ook in 2018 diverse gemeentelijke objecten onderhouden conform het vastgesteld onderhoudsbeleid, het startpunt van efficiënt, slim en duurzaam onderhoud.
In 2018 heeft onder andere groot onderhoud plaatsgevonden bij een duurzame renovatie van sporthal de Kers aan de Moerbalk. Naast de geplande asbestsanering en het planmatig onderhoud in en aan de hal is ook geïnvesteerd in zonnepanelen, warmtepomp, warmte terugwinning en Ledverlichting, inclusief Dalisysteem.

Sporthal de Opgang en wijkcentra de Grote Beer en de Huesmolen zijn voorzien van een nieuw dak inclusief valbeveiligingen. Er heeft een grote renovatie plaats gevonden aan de toren van de Oosterkerk. De Wachthuisjes op het Oostereiland en stadsvolière in de stad zijn opgeknapt. Het loszittende stucwerk op het West-Fries archief is vervangen en de ketels zijn vervangen bij wijkcentrum Brederodegracht. Ook is een complete brandmeldinstallatie aangebracht bij theater Pakhuis aan de Onder de Boompjes. Ons monument Statenpoort aan de Nieuwstraat 23 is geheel voorzien van een nieuw verfsysteem om te voorkomen dat de kozijnen worden aangetast.

Financiële gevolgen
Jaarlijks wordt een bedrag gestort in de reserve onderhoud kapitaalgoederen voor het onderhoud aan gemeentelijke gebouwen. Deze storting is in het kader van de ombuigingen verlaagd. Het budget is taakstellend, dus de te nemen maatregelen worden afgezet tegen het beschikbare budget. Op basis daarvan zijn keuzes gemaakt welke werkzaamheden wel en welke niet uit te voeren aan de hand van conditiescore <3 en prioriteit 1 & 2. In 2018 is het onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen op een verantwoorde manier uitgevoerd.
Prioriteiten en conditiescores worden hierbij gebruikt om de juiste elementen te selecteren en aan te pakken. Wel laat het volledige meerjarenplan zien dat de huidige storting ruim onvoldoende is om de portefeuille afdoende te kunnen onderhouden wat weer leidt tot hoog storingenonderhoud. Doordat het achterstallig onderhoud langzaam wordt weggewerkt, komt uiteindelijk meer ruimte om esthetische maatregelen door te voeren.  

ga terug