Jaarstukken 2018

Financieel Beeld

Financieel Beeld

Resultaat 2018

De gemeente Hoorn heeft 233,4miljoen euro uitgegeven en 234,6 miljoen euro ontvangen in 2018. Hierbij is nog geen rekening gehouden met toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. De mutaties in de reserves zijn door de gemeenteraad bij de Begroting 2018 en via tussentijdse besluiten vastgesteld. In 2018 wordt 23,3 miljoen euro toegevoegd aan de reserves en 24,4 miljoen onttrokken aan de reserves. Zie ook de cijfers in onderstaand overzicht.
De prognose van het resultaat 2018 was een tekort van 824.000 euro. In de Najaarsbijstelling 2018 is echter een aantal kansen genoemd die een positief effect zouden hebben op het rekeningsresultaat. Een aantal van deze kansen, zoals inkomsten bouwleges en daling van aantal cliënten BUIG heeft zich voorgedaan in de laatste maanden van 2018. Ook is een aantal in 2018 geplande projecten/werkzaamheden niet (volledig) uitgevoerd, zie hiervoor de voorstellen voor resultaatbestemming. Deze voordelen leiden tot een positief resultaat van afgerond 2,270 miljoen euro.
Het college stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de voorstellen voor resultaatbestemming en het restant van het resultaat, afgerond 1,330 miljoen euro toe te voegen aan de algemene reserve.

(bedragen x 1.000 euro, - is een nadeel)

Begroting 2018 na wijziging

Realisatie 2018

Verschil

Lasten

-234.978

-233.429

1.550

Baten

225.969

234.610

8.641

Toevoeging aan reserves

-17.370

-23.392

-6.022

Onttrekking aan reserves

25.556

24.481

-1.075

Gerealiseerd resultaat

-824

2.270

3.094