Jaarstukken 2018

Paragraaf Lokale heffingen

Paragraaf Lokale heffingen

Inleiding

Deze paragraaf bevat de volgende onderdelen:

  • Gerealiseerde inkomsten
  • Bezwaarafhandeling
  • Gerealiseerd kwijtscheldingsbeleid
  • Overzicht kostendekkendheid van tarieven en heffingen

Gerealiseerde inkomsten

In onderstaand overzicht staan de inkomsten per belasting, heffing of  retributie.

(bedragen x 1.000euro, - is een nadeel)

Programma

Begroting 2018
na wijziging

Werkelijk
2018

Verschil

Algemene belastingen

Onroerende zaakbelasting eigenaar woningen

Algemene dekkingsmiddelen

7.459

7.036

-423

Onroerende zaakbelasting eigenaar niet-woningen

Algemene dekkingsmiddelen

1.731

2.251

520

Onroerende zaakbelasting gebruiker niet-woningen

Algemene dekkingsmiddelen

1.792

1.692

-100

Hondenbelasting

Algemene dekkingsmiddelen

307

313

6

Precariobelasting

Algemene dekkingsmiddelen

230

219

-11

Reclamebelasting

0 Bestuur en ondersteuning

795

967

172

Totaal algemene belastingen

12.314

12.478

164

Retributies en rechten

Leges en rechten

0 Bestuur en ondersteuning, 1 openbare orde en veiligheid, 2 Verkeer, vervoer en waterstaat, 5 Cultuur en recreatie en 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

3.006

3.566

560

Rioolheffing

7 Duurzaamheid en milieu

5.158

5.345

187

Havengeld

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

381

385

4

Marktgeld

3 Economische zaken

109

111

2

Begraafrechten

7 Duurzaamheid en milieu

272

252

-20

Afvalstoffenheffing

7 Duurzaamheid en milieu

10.049

10.358

309

Totaal retributies en rechten

18.975

20.017

1.042

Overige belastingen

Parkeerbelasting

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

3.670

3.828

158

Totaal overige belastingen

3.670

3.828

158

Verklaring belangrijkste verschillen in de opbrengst

  • De verschillen op de inkomsten OZB ontstaan door een wijziging in het BBV. Per saldo is er een klein nadeel.
  • De inkomsten uit reclamebelasting zijn te laag geraamd. Het voordeel dat ontstaat wordt gestort in de voorziening reclamebelasting.
  • De inkomsten uit bouwleges vallen hoger uit dan begroot, dit komt doordat voor een aantal projecten de bouwaanvraag in 2018 is ingediend.
  • De hogere opbrengsten afvalstoffenheffing ontstaat door een stijging van het aantal huishoudens. Hier staat een hogere bijdrage aan HVC tegenover.
  • Daarnaast zijn de inkomsten uit parkeerheffingen hogere dan verwacht.

Bezwaarafhandeling

Het totaal aantal ingediende bezwaarschriften is in 2018 sterk gedaald. De grootste daling wordt veroorzaakt door het aantal bezwaarschriften wat wordt ingediend vanwege een naheffingsaanslag parkeerbelasting. Dit komt doordat minder uren aan parkeercontrole is besteed.
In 2018 werden steeds meer bezwaarschriften ingediend door bedrijven die hun diensten aanbieden op basis van "No cure No pay". Deze bedrijven krijgen niet betaald door hun klant maar ontvangen de proceskostenvergoeding indien een bezwaar wordt toegekend. Daarnaast leidt het tot langere procedures om een hogere vergoeding te ontvangen.

Bezwaarschriften

Aantal 2018

Aantal 2017

Aantal 2016

Afvalstoffenheffing

64

71

130

Ambtshalve

20

13

1

Tenaamstelling niet-woningen

132

166

193

Tenaamstelling woningen

100

183

265

Begraafrechten

2

14

16

Havengeld

22

11

13

Hondenbelasting

34

28

32

Overige leges

3

6

16

Leges omgevingsvergunning

39

27

43

Precario (markt)

23

47

78

Parkeerbelasting (naheffing)

1.283

2.071

2.162

Precariobelasting

49

43

75

Reclamebelasting

147

166

181

Rioolheffing

17

25

77

WOZ: waarde bezwaar woningen

420

479

194

WOZ: waarde bezwaar niet-woningen

176

181

228

WOZ - tenaamstelling

109

169

212

Totaal

2.640

3.825

3.967

Kwijtscheldingsbeleid

Voor de rioolheffing, afvalstoffenheffing en OZB kan kwijtschelding worden verleend. Met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (vanaf hier waterschap) is afgesproken dat een verzoek bij slechts één van beide overheidsinstanties hoeft te worden ingediend. Het waterschap en de gemeente wisselen onderling de ingediende verzoeken uit. In totaal is voor het belastingjaar 799.000 euro kwijtschelding verleend. De kwijtschelding voor afvalstoffenheffing wordt gedeclareerd bij NV HVC te Alkmaar. De kwijtgescholden rioolheffing komt ten laste van de opbrengst riolering. In onderstaand overzicht staan de kwijtscheldingslasten per belastingsoort.

Belastingsoort

Bedrag
 (x 1.000 euro)

Afvalstoffenheffing

698

OZB eigenaar

3

Rioolheffing

98

Totaal

799

Het aantal geautomatiseerde kwijtscheldingen is in 2018 weer verder toegenomen. Personen die niet door de geautomatiseerde toets komen kunnen via een verkorte procedure alsnog kwijtschelding ontvangen door gericht aantonen dat de eerdere afwijzing onterecht is geweest. Het aantal personen dat een geheel formulier moet invullen is verder afgenomen. Een overzicht van de kwijtscheldingen staat in onderstaande tabel.

Kwijtschelding

2018

Toegekend

Gedeeltelijk

Afgewezen

2017

Toegekend

Gedeeltelijk

Afgewezen

Aantal geautomatiseerde kwijtscheldingen bij aanslagoplegging

1.720

1.720

0

0

1.518

1.518

0

0

Aantal kwijtscheldingen overgenomen Hoogheemraadschap

378

244

13

121

383

292

12

79

Aantal aanvragen kwijtscheldingen getoetst Inlichtingenbureau

647

411

0

236

738

386

12

340

Aantal herzieningen afwijzingen kwijtschelding getoetst Inlichtingenbureau

114

85

7

23

82

61

2

19

Aantal kwijtscheldingsverzoeken

328

128

11

189

405

186

13

206

Aantal beroepschriften kwijtschelding

17

7

1

10

32

14

1

17

Aantal kwijtscheldingen ondernemers

8

3

0

5

21

8

0

3

Aantal beroepschriften ondernemers

0

0

0

0

3

2

0

1

Totaal

3.212

2.598

32

584

3.182

2.467

40

665

ga terug