Jaarstukken 2018

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Programma

Hoofddoelstelling

De openbare ruimte is schoon, heel, veilig en goed toegankelijk voor iedereen, met een vlotte verwerking van het verkeer. Dit valt onder de thema's leefbare en duurzame stad.

Beleidsvelden

2.1 Wegen, straten en pleinen
2.2 Verkeer en vervoer
2.3 Parkeren
2.4 Water- en havenbeheer
Het beheer van openbaar groen en speelplaatsen valt onder programma 5. Er ligt een nauwe relatie met programma 8: de aanpak van de woonomgeving (wijkaanpak), en het project Poort van Hoorn.

Lasten & baten

x 1.000

Lasten

€ 12.232.553

5,2 %

Baten

€ 5.959.883

2,5 %

ga terug