Jaarstukken 2018

Kerngegevens

Kerngegevens

1 januari 2018

31 december 2018

Inwoner aantal en bevolkingsopbouw

aantal inwoners

73.259

73.007

 • waarvan jongeren (tot 18 jaar)

15.250

14.846

 • waarvan ouderen (65 jaar en ouder)

13.300

13.883

leerlingen en aantallen:

 • basisonderwijs

6.458

6.360

 • voortgezet onderwijs

8.024

7.577

 • (voortgezet) speciaal onderwijs

1.136

527

aantal bijstandscliënten

1.622

1.520

aantal werkzame personen

33.000

33.500

aantal allochtonen

17.200

17.870

aantal niet-westerse allochtonen

12.700

13.360

aantal etnische groepen

176

179

Fysieke structuur

oppervlakte gemeente (hectare)

5.638

5.638

 • waarvan buitenwater (hectare)

3.257

3.257

 • waarvan historische stads- of dorpskern (hectare)

46

46

 • waarvan over land en binnenwater

2.335

2.335

aantal woonruimten (exclusief bijzondere woongebouwen)

32.690

32.900

gemiddelde woningbezetting

2,23

2,22

historische woningen

3.299

3.299

monumenten:

 • rijksmonumenten

383

383

 • provinciale monumenten

2

2

 • gemeentelijke monumenten

427

430

lengte van de wegen (kilometer)

289

293

oppervlakte openbaar groen (hectare)

392

388

 • waarvan sportgroen inclusief kunstgrasvelden (hectare)

39

39

Financiën (bedragen x 1.000 euro)

uitgaven (inclusief stortingen reserves)

220.903

256.821

inkomsten (inclusief onttrekkingen reserves)

221.097

259.091

uitsplitsing inkomsten:

 • algemene uitkering

73.176

74.257

 • integratie-uitkering sociaal domein

47.213

48.381

 • uitkering Wmo

5.043

5.206

 • specifieke uitkeringen

23.848

25.878

 • belastingen en retributies

34.122

36.361

 • onttrekkingen reserves

7.764

24.481

 • overige baten

29.931

44.527

ga terug