Jaarstukken 2018

Jaarverslag handhaving omgevingsrecht en openbare ruimte

Jaarverslag handhaving omgevingsrecht en openbare ruimte

Inleiding

Dit jaarverslag bevat de toezichtresultaten uit 2018 van Stadstoezicht (openbare ruimte), Vergunningen en Bouwtoezicht (bouw en bestemmingsplan), Veiligheidsregio NHN (brandveiligheid) en Regionale Uitvoeringsdienst NHN (inrichting en niet-inrichting gebonden activiteiten).

Uitvoeringsplan 2018

De onderwerpen die in het uitvoeringsplan 2018 zijn opgenomen, betreffen wettelijke taken (bouwtoezicht, ruimtelijke ordening, brandveiligheid en milieu). We zijn verplicht hieraan uitvoering te geven, inclusief het toezicht hierop. Voor de onderwerpen in de openbare ruimte die veelal vallen onder de autonome bevoegdheid van het gemeentebestuur houden we rekening met de bestuurlijke prioriteiten en de ergernissen die de inwoners van Hoorn ervaren.

Doelen 2018

Geplande activiteiten 2018

Doel bereikt?

Activiteit uitgevoerd, resultaat?

Bouwtoezicht
Bouwwerken zijn uitgevoerd in overeenstemming met de afgegeven omgevingsvergunning en voldoen aan het bouwbesluit over constructieve veiligheidseisen.

Alle verleende omgevingsvergunningen voor de activiteit bouw en brandveilig gebruik zijn gecontroleerd en voldoen aan de voorwaarde.
Toepassen van bonus-malus aanpak bij aannemers.

Alle gerealiseerde bouwwerken zijn conform de afgegeven omgevingsvergunning gerealiseerd en voldoen aan constructieve veiligheid.

Er zijn 485 omgevingsvergunningen verleend. Er zijn 2429 controles uitgevoerd. In nagenoeg alle gevallen is voldaan aan de eisen vanuit de wet- en regelgeving. Overtredingen zijn als gevolg van toezicht en handhaving opgeheven.
De bonus-malus aanpak bij aannemers is niet toegepast. Prioriteit lag bij andere onderwerpen.

Toezicht slopen
Sloop- en asbestwerkzaamheden worden uitgevoerd conform voorwaarden. Gevaar voor de omgeving wordt voorkomen.

Slopen:
2 controlemomenten: 1x tussentijds en 1x eindcontrole.

Sloopwerkzaamheden zijn volgens de regels uitgevoerd. In alle gevallen zijn de activiteiten uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven. Er is geen gevaar voor de omgeving geconstateerd.

Bij 161 particuliere meldingen vond na gereed melding controle plaats.

Monumenten
Aanpassingen aan monumenten worden uitgevoerd conform de afgegeven omgevingsvergunning.

Er vindt gericht controle plaats indien bekend is dat de monumentale waarden van een monument aangetast kan worden. Een gerichte voorlichting aan bewoners/eigenaren van monumentenpanden om kennis over de regels die van toepassing zijn op monument te vergroten.

Alle gerealiseerde aanpassingen aan monumenten zijn conform de afgegeven omgevingsvergunning of na handhaving gerealiseerd.

Er zijn 70 controles geweest. Twee keer zijn de werkzaamheden stilgelegd door werkzaamheden in afwijking van vergunning. Twee keer was sprake van een illegale verbouwing. Eigenaren zijn aangesproken.

Reclames
Reclames worden uitgevoerd conform afgegeven reclamevergunning.

Alle verleende reclamevergunningen in beschermd stadsgezicht en overige gebieden die zijn (worden) uitgevoerd zijn gecontroleerd.

Alle vergunde reclames zijn conform de afgegeven omgevingsvergunning of na handhaving gerealiseerd.

Er zijn 54 vergunningen gecontroleerd. Gerealiseerde reclames zijn conform vergunning uitgevoerd.

Gevaar staat van bouwwerken
Constateringen van direct gevaar t.g.v. de staat van bouwwerken worden direct doorgepakt. Ze voldoen na legalisering aan de geldende regelgeving.

Tijdens reguliere controle wordt er gelet op (direct) gevaar t.g.v. de staat van bouwwerken. Waarneembaar vanaf de openbare weg en indien mogelijk binnen het gebouw. Gerichte voorlichting door eigenaren te informeren over staat van het object en over risico's van vallende bouwdelen en consequenties ervan.

(Direct) gevaar op t.g.v. de staat van bouwwerken is bij melding of door eigen constatering weggenomen.

Er zijn 5 constateringen gedaan van direct gevaar t.g.v. de staat van bouwwerken. Betroffen een explosie in leegstaande woning, brand in loodgieters busje, samenhang van constructie van een pand, gammel dakterras op een boot en verwaarloosde woning. Eigenaren / gebruikers van het object zijn geïnformeerd over de risico’s.

Strijdig gebruik bestemmingsplan
Geen strijdig gebruik in de gemeente Hoorn.
Constateringen van strijdig gebruik worden direct doorgepakt. Ze voldoen na legalisering aan de geldende regelgeving.

Reguliere controle op strijdig gebruik; daarnaast vindt controle plaats op basis van signalen, meldingen en klachten.

Bij gecontroleerde objecten is strijdig gebruik weggenomen door handhaving.

Er zijn vier controles gehouden op industrieterreinen. In twee gevallen is geconstateerd dat erop Industrieterreinen werd gewoond in strijd met het bestemmingsplan. Overtredingen zijn opgeheven door toepassen van handhaving.

Strijdig gebruik bestemmingsplan
Huisvesting EU-arbeidsmigranten/kamergewijze verhuur: Voorkoming van gevaarzetting bewoners en overlast voor de woonomgeving door huisvesting.

Integrale controle op basis van signalen, meldingen en klachten.

Bij gecontroleerde objecten is bij diverse controles strijdig gebruik en gevaarzetting geconstateerd. Bij acht situaties deden de rookmelders het niet (of niet gekoppeld aanwezig). Een woning was in slechte staat van onderhoud. Eenmaal was er bewoning in een schuur achter de woning. Meldingen over overlast uit de woonomgeving waren vooral geluidsoverlast gerelateerd.
Overtredingen zijn weggenomen door handhaving.

Eens per 2 maanden een integrale controle met medewerkers BRP en de Politie. In totaal zijn er 53 controles gedaan. Twintig keer was sprake van her-controle. Achttien zaken zijn opgelost door handhaving. In zeven gevallen is er vergund. In 2 zaken wordt er gedoogd door afgifte van een gedoogbeschikking.

Welstand
Bebouwing voldoet aan redelijke eisen van welstand.

Reguliere controle op redelijke eisen van welstand.

Bebouwing voldoet aan redelijke eisen van welstand.

Excessen zijn weggenomen door handhaving.

BAG
Nieuwe BAG objecten voldoen aan geldende bouwregelgeving.

Controle n.a.v. melding BAG, klachten en eigen constateringen.

Gecontroleerde objecten voldoen aan de gestelde voorschriften.

167 geregistreerde terugmeldingen. (betreft splitsing/samenvoeging van objecten, sloop en nieuwe nog niet in de BAG bekende adressen).

Illegale situaties
Constateringen van illegale bouw, sloop, asbest, reclames en veranderingen aan monumenten worden aangepakt.

Regulier wordt in de gehele gemeente controle uitgevoerd waarbij wordt gelet op aanwezigheid van illegale activiteiten.

Tijdens de reguliere controles wordt in de gehele gemeente gelet op aanwezigheid van illegale activiteiten. Aanpak vindt plaats door overleg met de overtreder en indien nodig door handhaving.

Bouw: Er zijn 20 illegale bouwwerken gesignaleerd. Vijf keer zijn de werkzaamheden stilgelegd. Zes keer een handhavingsverzoek ontvangen. Alle illegale situaties zijn opgeheven door legalisering.
Sloop: Er zijn twee keer illegale sloopwerkzaamheden geconstateerd bij particulieren. Er is vergunning ingediend en verleend. Illegale situaties zijn opgeheven.
Asbest: Er is een keer een illegale asbestverwijdering geconstateerd. De activiteit stilgelegd. Illegale situatie is opgelost.
Reclames: Er zijn negen illegale reclame geconstateerd. In een situatie een reclame aangebracht zonder vergunning. In zeven gevallen is vergunning verleend en er is een keer geweigerd. Een reclame is verwijderd.
Reclame project stagelopers: er zijn 125 illegale reclames of reclame geplaatst in strijd met de vergunning in de binnenstad. In het buitengebied gaat het om 241 gevallen. Veelal betreft het reclames tegen de voorgevels en op vlaggenmasten.
Monumenten: Er is twee keer een illegale situatie aangetroffen. Deze zijn door handhaving opgelost. Twee keer is het werk stilgelegd.

Hennep rooidagen
Indien sprake is van bouw/brandgevaar, wordt er doorgepakt met behulp van bestuursrechtelijke maatregelen.

Integrale controle met diverse partijen op basis van signalen, meldingen en klachten.

Bij controle op bezochte hennepkwekerijen is het aspect brand- en bouwgevaar weggenomen door bestuursrechtelijke handhaving.
Vijf keer is bestuursrechtelijk aangeschreven i.v.m. bouw-/ brandgevaar. Gevaarlijke situaties zijn opgeheven. Twee keer is er strafrechtelijk doorgepakt. Tijdens een controle is er geen hennep aangetroffen. Er zijn twintig panden gesloten, waaronder negentien woningen en een bedrijfspand.

Er zijn acht adressen bezocht samen met de politie. Het bezoek vindt veelal plaats n.a.v. een melding.

Brandveiligheid
Toezicht op brandveiligheid conform afgegeven omgevingsvergunning (Woningwet).
Nieuw- en verbouwde bouwwerken worden brandveilig uitgevoerd conform afgegeven omgevingsvergunning en voldoen aan de brandveiligheidseisen.

Bouwwerken voldoen aan de voorschriften. De brandveiligheid van gebouwen wordt gecontroleerd volgens het preventie-activiteiten plan / Maatlatmodel.

Ja, nieuw- en verbouwde bouwwerken zijn brandveilig uitgevoerd.

Het bouwwerk is gecontroleerd volgens het preventie-activiteiten plan / Maatlatmodel.
In een aantal gevallen is er onduidelijkheid over de detailleringen en de materiaaltoepassing over brandveiligheid. Oplossingen zijn bereikt door toepassing van gelijkwaardige maatregelen binnen een gestelde termijn.

Brandveiligheid
Toezicht op naleving omgevingsvergunning/-melding. Gebruik van panden wordt gecontroleerd volgens PREVAP (preventie activiteiten plan). Gebruiksvoorschriften worden nageleefd conform de omgevingsvergunning en voldoen aan de gebruiksvoorschriften uit het Bouwbesluit.
Gedragsbeïnvloeding leidt tot 20% hogere nalevingsscore.

Gebruik van bouwwerken worden gecontroleerd volgens preventie- activiteiten plan / Maatlatmodel.
Bouwweken zijn hierbij op basis van risico's in categorieën ingedeeld (1, 2 en 3).

Ja, gebruiksvoorschriften worden nageleefd conform de omgevingsvergunning en voldoen aan de gebruiksvoorschriften uit het Bouwbesluit.
Er kan geen uitspraak worden gedaan over de nalevingsscore. Het automatiseringssysteem biedt hiervoor onvoldoende aanknopingspunten.

Het gebruik van bouwwerken is gecontroleerd volgens het preventie- activiteiten plan/ Maatlatmodel.
In een aantal gevallen is er afgeweken van de regelgeving/voorschriften. De vergunninghouder brengt verandering aan zonder in overleg te gaan met de gemeente.
De vergunninghouder is een termijn gesteld om dit in overeenstemming te brengen met de voorschriften. Na hercontrole voldoen de bouwwerken aan de gestelde eisen.

Brandveiligheid bestaande gebouwen
Gebouwen zijn brandveilig. Gedragsbeïnvloeding leidt tot 20% hogere nalevingsscore.

Bestaande bouwwerken:
Controle conform de prioriteitscategorie brandveiligheid bestaande gebouwen***: Middels een Quick-scan tijdens de reguliere gebruiksvergunning/-melding controle

Ja. De naleving van de voorschriften blijft een aandachtspunt.
Er kan geen uitspraak worden gedaan over de nalevingsscore. Het automatiseringssysteem biedt hiervoor onvoldoende aanknopingspunten.

Controle vindt plaats conform de prioriteitscategorie brandveiligheid bestaande gebouwen
De geconstateerde afwijkingen zijn door de vergunninghouder in overeenstemming gebracht met de voorschriften. In sommige gevallen wordt dit bereikt door gelijkwaardige maatregelen. In twee gevallen is dit bereikt door het toepassen van een last onder bestuursdwang door de gemeente.

Brandveiligheid evenementen (betreft binnen evenementen en grote buitenevenementen) Evenementen vinden plaats in overeenstemming met afgegeven vergunning/melding. En voldoen aan de voorwaarden zonder handhaving toe te passen.

 • Categorie III evenementen: altijd controle vooraf, tijdens het evenement in ieder geval een controle op naleving vergunning. Achteraf 100% evaluatie door casemanager en toezichthouder.
 • Categorie II: controle vooraf door VR NHN wanneer sprake is van opstellingen die geplaatst worden (zoals kramen en kermisattracties). Tijdens het evenement: in alle gevallen controle door STZ op vergunning/melding categorie II: evenementen worden ter plaatse gecontroleerd op voorwaarden uit de vergunning.
 • Categorie I (meldingen): alleen in uitzonderlijke gevallen controle tijdens het evenement.

Ja. De controle vindt plaats in opdracht van de gemeente.

 • Categorie III: De naleving van de voorschriften blijft een aandachtspunt. In een aantal gevallen, bij kleine geconstateerde afwijkingen, zijn er direct maatregelen getroffen om het evenement te laten voldoen aan de gestelde voorschriften. Aandachtspunt: de vergunninghouder heeft onvoldoende aandacht voor de gestelde voorschriften of weet deze niet goed te interpreteren.
 • Categorie I en II: Idem categorie III.
 • Algemeen: De naleving van de voorschriften blijft een aandachtspunt. Bij afwijkingen zijn er directe maatregelen getroffen binnen de geaccepteerde rest risico’s.
 • In totaal zijn er 9 evenementen gecontroleerd.

Project Brandveilig Leven (BVL):
Onderwijs
Gebruiksvoorschriften worden nageleefd conform afgegeven omgevingsvergunning en voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit.

Voorjaar 2017 pilotproject, aansluitend project gericht op verhogen risicobewustzijn docenten.

Ja.

23 van de 33 scholen (groep 7 basisonderwijs) zijn bezocht. De deelnemende scholen en docenten hebben kennis genomen van het BVL en het lespakket BVL is geïmplementeerd. De overige scholen hebben om diverse redenen niet deelgenomen aan het programma.
Dit onderwerp blijft een onderdeel van het regionaal programma BVL 2019

Project Brandveilig Leven:
Onderwijs voorlichting groep 7 basisschool (onderdeel regionaal programma)
Gebruiksvoorschriften worden nageleefd conform afgegeven omgevingsvergunning en voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit.

Verhoging risicobewustzijn leerlingen groep 7 basisscholen.
Verhoging risicobewustzijn, waardoor gedrag in relatie tot brandveiligheid wordt verbeterd.

Ja.

23 basisscholen zijn door de brandweer bezocht. Er is voorlichting gegeven aan groep 7.

Project Brandveilig Leven:
Categorie 3 bouwwerken (industrie)
Gebruiksvoorschriften worden nageleefd conform afgegeven omgevingsvergunning en voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit.

In samenwerking tussen RUD NHN en VR NHN (brandweer) uitvoering van projectmatige aanpak verhogen risicobewustzijn.
Projectlocatie bedrijventerrein Westfrisia.

Nee.

Nee.  Reden: de aanschaf en implementatie van het nieuwe beheer programma brandweer, vergt meer tijd dan voorzien. De uitvoering is doorgeschoven naar 2019.

Project Brandveilig Leven:
Horeca
Gebruiksvoorschriften worden nageleefd conform afgegeven omgevingsvergunning en voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit.

Projectmatige aanpak gericht op verhogen van risicobewustzijn. Project beperkt zich tot horeca in de binnenstad.

Deels.

Ja. Horeca gelegenheden zijn geselecteerd op categorie I (meer dan 50 mensen gelijktijdig aanwezig). Deze zijn gecontroleerd.
De naleving van de regelgeving blijft een aandachtspunt. De geconstateerde afwijkingen zijn divers.
De gemeente en exploitant zijn in kennis gesteld van de overtreding.

Project Brandveiligheid Leven:
Zorggebouwen/WMO
Gebruiksvoorschriften worden nageleefd conform afgegeven omgevingsvergunning en voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit.

Voorlichting en informatieverstrekking voor medewerkers van verzorgingstehuizen, WMO consulenten, die iedere dag bij mensen thuis zorg verlenen.

Deels. Niet alle zorggebouwen zijn bereikt.

Deels. Er is een aanvang gemaakt met de voorlichting van WMO consulenten. De betreffende verzorgingshuizen zijn gecontroleerd op brandveilig gebruik waarvoor een melding of vergunning is afgegeven.
De naleving op de regelgeving blijft een aandachtspunt. De afwijkingen zijn divers van aard.
In die gevallen is de vergunninghouder en de gemeente in kennis gesteld van de overtreding.
Daarnaast is er binnen Hoorn twee keer voorlichting gegeven aan de bewoners van verzorgingshuizen in de vorm van “Broodje Brandweer”.

Toezicht KDV, BSO, GOB
Zorg voor een kwalitatief goede opvang en een veilige omgeving voor kinderen conform de wet kinderopvang.

 1. Op alle handhavingsadviezen van de GGD is een proportionele handhavingsmaatregel genomen.
 2. Samen met GGD voorbereiden van andere wijze van toezicht, overleg en handhaving.
 3. Samen met GGD overleg voeren met Stichting Netwerk en maatwerk leveren als het gaat om toezicht.

Ja.

 1. Ja, in 2018 zijn op alle 33 adviezen tot handhaven van de GGD HN proportionele handhavingsmaatregelen getroffen.
 2. 6 maart 2018 en 1 november 2018 is het Regio Overleg Kinderopvang bijgewoond waarbij de GGD HN met de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de Inspectie van het Onderwijs, Dienst Uitvoering Onderwijs en GGD GHOR Nederland tezamen met de regio gemeenten de wijzigingen toezicht bespreken en afspraken maken voor het vervolg van toezicht en handhaving.

Toezicht Gastouderopvang
Zorg voor een kwalitatief goede opvang en een veilige omgeving voor kinderen conform de wet kinderopvang.

Voor gastouderopvang is het wettelijk verplicht 5 tot 30% van de gastouders steekproefsgewijs te onderzoeken. Samen met de toezichthouders van de GGD Hollands Noorden wordt bepaald welke gastouders worden bezocht. Op alle handhavingsadviezen van de GGD is een proportionele handhavingsmaatregel genomen.

Ja.

GGD HN: In 2018 zijn 18 gastouders van de in totaal 163 geregistreerde gastouders in het landelijk register kinderopvang bezocht t.b.v. de wettelijke steekproef. Dit betreft ruim 9%. Hierop volgend zijn in 2018 op alle 6 adviezen tot handhaven bij de gastouderopvang van de GGD Hollands Noorden proportionele handhavingsmaatregelen getroffen.
Brandweer: In 2018 heeft een zgn. Quickscan gastouderopvang plaatsgevonden. Alle geregistreerde gastouders zijn bezocht (flitsbezoek). Dit heeft geleid tot aanvullend onderzoek of input voor de wettelijk verplichte steekproefbezoeken van 2019.
De geselecteerde peuterspeelzalen zijn gecontroleerd en getoetst aan de voorschriften van brandveilig gebruik waarvoor een melding of vergunning is afgegeven.
De naleving van de voorschriften blijft een aandachtspunt. De afwijkingen zijn divers van aard. In die gevallen is de vergunninghouder en de gemeente in kennis gesteld van de overtreding.

Reguliere controles bedrijven
Bevorderen kwaliteit leefomgeving.

Alle bezochte bedrijven, worden gecontroleerd op de geldende milieu wet- en regelgeving. Naast het informatie - en risicogestuurd toezicht speelt bij de keuze van bedrijven die bezocht worden, de risico-analyse van de RUD NHN een grote rol.  
Controles op indirecte lozingen voor een verminderde belasting van de rioolwaterzuivering vallen hieronder; deze worden gestuurd naar aanleiding van meldingen vanuit de gemeente (rioolproblemen) en in mindere mate als gevolg van klachten. Aantal controles 2018: 388 (271 + restant 2017).

Ja.

Gerealiseerd totaal 399 controles.
In juni 2018 zijn i.o.m. gemeenten en HHNK afspraken gemaakt over het melden bij de RUD NHN van rioleringsproblemen i.v.m. controle op indirecte lozingen.
Het gemiddelde naleefgedrag over deze controles is 75 %. Dit cijfer is over de afgelopen jaren min of meer stabiel.

Asbest- en sloopmeldingen
Voorkomen van asbestverspreiding bij saneringswerkzaamheden en zorgdragen voor een juiste afvoer van het asbestafval om asbestbestemming te voorkomen.

Het toezicht op de sloopmeldingen met asbest geschiedt risicogericht. Er wordt onderscheid gemaakt in drie risicoklassen. Risicoklasse 1 wordt administratief gecontroleerd. Risicoklasse 2 en 3 worden ook fysiek gecontroleerd. Bij de beoordeling van de risico’s speelt ook het naleefgedrag van het asbestsaneringsbedrijf een rol. In een aantal gevallen worden ook fysieke controles uitgevoerd als nacontrole.
Aantal controles 2018: 172.

Ja.

Gerealiseerd 242 controles.
Meer meldingen ontvangen en gecontroleerd dan geprognosticeerd. Stijging van het aantal PV's. Er zijn momenteel 4 saneerders die intensief worden gecontroleerd.
Aanpak is reguliere saneerders en inventarisatiebureaus te stimuleren misstanden bij RUD NHN te melden. Er is een toename van signalen dat criminelen zich bezighouden met asbest omdat er hoge winsten in deze sector zijn te behalen. Informatiedeling gebeurt op provinciaal niveau. RUD is aangesloten (samen met politie, OM, I-SZW en IL&T).

Bodemkwaliteit (BBK) en Bodemenergie Systemen (BES)
Bescherming van de bodem tegen verontreiniging en/of aantasting en het op juiste wijze toepassen van grond- en bouwstoffen.

Voor de risicoanalyse en prioriteitsbepaling van de bodemtaken wordt gebruik gemaakt checklisten waarmee bepaald wordt of een administratieve of een fysieke controle wordt uitgevoerd.
Aantal controles BBK: 19
Aantal controles BES: 1

Ja.

Gerealiseerd BBK: 34
Er zijn meer controles uitgevoerd dan gepland. Meldingen met de prioriteit 2 en 3 en grootschalige meldingen worden altijd gecontroleerd.
Gerealiseerd BES: 7
Er zijn meer meldingen ontvangen en gecontroleerd dan gepland. Op basis van prioritering en naleefgedrag van het boorbedrijf worden de meldingen fysiek of administratief gecontroleerd

Kennisgeving incidentele evenementen
Voorkomen van geluidsoverlast en klachten.

Beoordelen en registreren  van de kennisgevingen en duidelijkheid scheppen bij ondernemers en de omgeving over de reeds afgegeven ontheffingen en de resterende mogelijkheden.
Aantal kennisgevingen 2018: 50

Deels. Door meer duidelijkheid bij ondernemer en omgeving worden klachten voorkomen.

Gerealiseerd: 18
Er is geen verklaring voor het achterblijven van het aantal kennisgevingen. De ontwikkeling van het aantal klachten over muziekgeluid wordt in samenhang met horeca avondronden en evenementen bezien.

Evenementen
Voorkomen van geluidsoverlast en klachten.

Aanvragen van controles worden gedurende het jaar per geval beoordeeld. De RUD NHN honoreert deze aanvragen zo veel als mogelijk, maar is afhankelijk van de inzetbare capaciteit en de reeds gemaakte planningen. Getoetst wordt aan de normen uit de evenementenvergunning.
Aantal 2018: 16

Deels. Door de controles gaat de organisator bewuster om met de volumeknop en blijft het geluidsniveau binnen de norm. Omwonenden dienen vooral klachten in, in geval van excessen (buiten de norm). De wetenschap dat er een norm en eindtijd is, die gecontroleerd wordt verhoogd de acceptatie en leidt er toe dat er minder klachten worden ingediend. Dit blijkt uit ervaringen en reacties.

Gerealiseerd: 22
Alle door de gemeente opgegeven evenementen zijn gecontroleerd.
De ontwikkeling van het aantal klachten over muziekgeluid wordt in samenhang met avondronden en incidentele festiviteiten bezien.

Puinbrekers
Bevorderen kwaliteit van de leefomgeving door hinder te voorkomen van geluid, stof, trillingen en bodemverontreiniging door toepassing of bewerking van het granulaat.

Controles op mobiele puinbreekinstallaties worden uitgevoerd aan de hand van ontvangen meldingen.
Aantal controles 2018: 6

Ja. Geen overtredingen geconstateerd.

Gerealiseerd: 4.

Indirecte lozingen
Verminderde belasting van de rioolwaterzuivering.

Niet bepaald.

N.v.t.

Het onderwerp Is verwijderd conform uitvoeringsplan RUD NHN 2018-2019.

Project Asbest, proactieve houding asbestdaken
Vrijwillige sanering asbestdaken vóór 2024.

Opstellen en uitvoering geven aan projectplan.

Deels. Het project loopt.

In navolging van de brief van de VNG (versnelling sanering asbestdaken) heeft de RUD NHN een voorstel voor het project Inventarisatie asbestdaken Noord-Holland Noord aan het OGON voorgelegd. Het OGON heeft ingestemd dat de RUD NHN dit project voorbereid en de regie voert op dit project. In het kader van dit project worden alle asbestdaken in Noord-Holland Noord geïnventariseerd. De verwachting is dat in mei 2019 de inventarisatie is afgerond.

Project Horeca geluid, avondronden
Verminderen en voorkomen geluidsoverlast.

Twee avondronden gepand op basis van ervaring en voorgaande jaren. Op basis van klachten, ervaringen en in overleg met gemeente kunnen meer avondronden wenselijk zijn.
Controleronden buiten kantooruren (avond, nacht en weekenden). Soms in combinatie met geluidmeting tijdens een evenement of naar aanleiding van klachten. Aantal 2018: 6

Deels. De controles zijn voor veel ondernemers een herinnering; muziek niet te hard en ramen en deuren dicht. Controle heeft een preventieve werking. Daarbij worden overtreders direct aangesproken de overlast ter plekke te beëindigen.

Gerealiseerd: 3.
Geluidsoverlast blijft een terugkerend hardnekkig knelpunt. Controles blijven noodzakelijk ter beperking van de geluidsoverlast .

Project Vuurwerk
Veilige leefomgeving.

Controle van alle opslag- en verkooppunten van consumentenvuurwerk
Aantal controles 2018: 9

Ja.

Gerealiseerd: 15 controles (tijdens de voorcontroles en verkoopdagen) bij 5 verkooppunten. In 5 gevallen overtredingen geconstateerd waarvan in 2 gevallen proces verbaal is aangezegd.
Over het algemeen kan gesteld worden dat de voorschriften over de benodigde voorzieningen voldoende worden nageleefd. De gedragsvoorschriften (te hoog opgestapeld, looppad te smal, deur bunker vastgezet zodat het werken makkelijker gaat) vragen nog steeds veel aandacht.
Alle geconstateerde overtredingen zijn binnen de gestelde termijn beëindigd.
In 1 geval is opslag van illegaal vuurwerk geconstateerd in een woning. De bezitter van het vuurwerk is aangeschreven.

Project Energiebesparingsaanpak bedrijven (SER energieakkoord)
Verminderen energieverbruik.

Informatiebijeenkomsten, informatiemateriaal, controles bij kantoren en zorginstellingen
Aantal 2018: 2

Ja. Als energiebesparende maatregelen zijn genomen mag aangenomen worden dat sprake van vermindering energieverbruik. Exacte besparing kan slechts worden vastgesteld door gedetailleerde monitoring over een langere periode in verband met implementatie van de maatregelen en de invloed van diverse variabelen zoals bedrijfsontwikkelingen.

Gerealiseerd: 2.

Energiebesparingsaanpak bedrijven (SER energieakkoord)
Verminderen energieverbruik

Energiebesparing bij zwembaden, sauna's en sportinrichtingen
Aantal 2018: 24

Ja. Als energiebesparende maatregelen zijn genomen mag aangenomen worden dat sprake van vermindering energieverbruik. Exacte besparing kan slechts worden vastgesteld door gedetailleerde monitoring over een langere periode in verband met implementatie van de maatregelen en de invloed van diverse variabelen zoals bedrijfsontwikkelingen.

Gerealiseerd: 17
Alle zwembaden en de meeste sportinrichtingen zijn geïnformeerd en gecontroleerd op het treffen van energiebesparende maatregelen. Bij sportverenigingen was sprake van vertraging in de uitvoering van dit project. De openstaande hercontroles worden in 2019 uitgevoerd en verantwoord binnen de reguliere controles.

Project Energiebesparingsaanpak EED en MJA bedrijven
Verminderen energieverbruik, uitvoering Europese regels.

Beoordelen EED-audits (Europese energie-efficiency richtlijn) en EEP's (Energie efficiencyplan voor MJA-bedrijven)
Aantal 2018: 25

Ja. Als energiebesparende maatregelen zijn genomen mag aangenomen worden dat sprake van vermindering energieverbruik. Of de uitvoering van de nu getoetste plannen leidt tot een verminderd energieverbruik zal pas in de toekomst blijken.

Gerealiseerd: 44
Er zijn meer EED- en MJA-rapporten beoordeeld dan gepland. Naast de beoordelingen/controles bij de individuele gemeenten zijn werkzaamheden verricht voor de zogenaamde regionale/landelijke ketens (voorbeeld Kruidvat).

Project Ketentoezicht compostering

Activiteiten zijn nog niet bepaald

N.v.t.

In Hoorn niet van toepassing.

Project Ketentoezicht
Transportcontroles afval en grond. Inzicht in de stromen van grondverzet.

Controleren van transporten afval en grond in samenwerking met ketenpartners.
Inzet 2018:15 uur

Ja.

Er zijn drie multidisciplinaire afvaltransportcontroles uitgevoerd, georganiseerd door politie NH samen met douane, belastingdienst en Regionale Uitvoeringsdienst NHN.
De RUDNHN levert expertise op het gebied van vervoer bedrijfsafvalstoffen en de hierbij verplichte vervoersdocumenten.
In totaal zijn er 30 voertuigen gecontroleerd met betrekking tot bedrijfsafvalstoffen. Van deze gecontroleerde voertuigen bleken er 10 transporten niet in orde. Zij kregen een waarschuwing voor het niet voeren van een volledig ingevulde begeleidingsbrief.

Project: Geluidbegrenzers bij horeca-inrichtingen
Voorkomen van geluidsoverlast en klachten

Controle op de afstelling en gebruik van geluidbegrenzers.
Aantal controles 2018: 5

Deels.

Niet alle controles in dit project zijn uitgevoerd. Uitvoering van de laatste controles en de nog openstaande hercontroles worden in 2019 uitgevoerd en zullen verantwoord worden bij de reguliere controles 2019.

Project: Greendeal voor de zorg
Verminderen energieverbruik

Informeren en actief benaderen van zorginstellingen om aan te sluiten bij de Greendeal. Organiseren van
bijeenkomsten.
Aantal 2018: 15

Ja. Als energiebesparende maatregelen zijn genomen mag aangenomen worden dat sprake van vermindering energieverbruik. Of de uitvoering van de nu getoetste plannen leidt tot een verminderd energieverbruik zal pas in de toekomst blijken.

De instellingen Woonzorggroep Samen, Leekerweide, Wilgaerden en Westfriesgasthuis (Dijkrand ziekenhuizen) hebben Greendeal ondertekend. Ook bij andere instellingen is er interesse voor deelname aan de Greendeal. Geen deelname aan de Greendeal resulteert in de verplichting een EED rapportage in te dienen. Na ondertekening van de Greendeal wordt een aantal bijeenkomsten georganiseerd door de RUD NHN om de ervaringen van de instellingen te delen met elkaar en nieuwe kennis op te doen.

Project: Natte koeltorens
Borging meerjaren toezicht op installaties.

Toezicht op Besluit Publieke Gezondheid (voorkomen legionella besmetting).

Ja.

Gerealiseerd: 5. Inrichtingen waar één of meer natte koeltorens aanwezig zijn, zijn de installaties gecontroleerd op de voorschriften opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Er is met name gecontroleerd of het verplichte Legionella beheersplan wordt uitgevoerd en of het verplichte logboek daartoe wordt bijgehouden. De nog openstaande hercontroles worden begin 2019 uitgevoerd. Begin 2019 zal het project worden geëvalueerd.

Project: Ammoniakinstallaties
Borging meerjaren toezicht op installaties.

Toezicht op Ammoniakinstallaties.

Ja.

Gerealiseerd: 1. Tijdens de controles bleek dat in 2 gevallen de Ammoniakinstallaties niet meer aanwezig waren. Er zijn geen overtredingen geconstateerd.

Openbare ruimte: de leefbare stad
Goed betaalgedrag, doorstroming, voorkomen van parkeer- en verkeersexcessen.

Reguliere controle en extra inzet externen Reactief optreden bij parkeerproblemen/- excessen en bij niet hebben van vergunning.
4x per jaar (na elke vakantie) controle bij scholen gericht op verbetering parkeergedrag en afname onveilige situaties.

Deels. Toezicht blijft nodig ter beperking van parkeer- en verkeersexcessen..

Ja. Blauwe zone en vergunning parkeren worden dagelijks gecontroleerd.
Projectmatige aanpak bij scholen. Gedurende het schooljaar is er controle bij alle basisscholen.

Openbare ruimte: de leefbare stad uitstallingen en terrassen
Veilige en vrije doorgang voor voetgangers

Terrassen: projectmatige aanpak 1x per jaar controle in het voorjaar, daarna onderhoud.
Uitstallingen: projectmatige aanpak uitstallingen, daarna onderhoud. Controle op precario.

Ja.

Ja. Er zijn 3 controledagen geweest. Er werden bij meerdere horecaondernemers overtredingen geconstateerd. Overtredingen zijn opgelost.
Ja, controle op ad hoc basis. Projectmatige aanpak staat gepland voor 2019.

Openbare ruimte: de leefbare stad
Vernieling aan publieke/private eigendommen en baldadigheid. Voorkomen van schade aan publieke eigendommen en bijdrage leveren aan een schoon, heel en veilige leefomgeving.

Altijd aangifte bij de politie bij schade.
Schade verhalen op verdachten (voegen in strafproces).
Mogelijkheden groepsaansprakelijkheid benutten.
Verbaliserend optreden Toezicht.
Toepassen HALT afdoening.

Ja.

Ja. Handhaving heeft geen vernielingen geconstateerd. Constatering van vernielingen aan gemeentelijke eigendommen worden gemeld bij de rayonposten en/of juridische zaken.
Er zijn geen proces-verbalen opgelegd en geen doorverwijzing naar Halt.

Openbare ruimte: de leefbare stad
Plakken, kladden en illegale reclame, inclusief voorwerpen of stoffen op/aan of boven de weg. Bijdrage leveren aan een schoon, heel en veilige leefomgeving.

Signaalfunctie bij constatering vervuiling (Groen en Reiniging).
Bij heterdaad opleggen PV en kostenverhaal.

Ja.

Ja. Er zijn geen overtredingen over plakken en kladden geconstateerd.

Openbare ruimte: de leefbare stad
Toezicht hangplekken. Een bijdrage leveren aan een sociaal veilige woon- en leefomgeving.

Hangplekken zijn in beeld en de jongeren zijn bekend bij Toezicht. Jongeren onder 18 jaar, voor zover aan de orde, in principe doorverwijzen naar HALT.

Ja. Bekende hangplekken worden regelmatig bezocht.

Ja. Gedurende het gehele jaar zijn alle hotspots gecontroleerd. Jongeren zijn in beeld bij de Jeugdboa’s.
Bij mooi weer en in de schoolvakanties neemt de overlast toe. In de zomerperiode heeft Handhaving aangepaste diensten gedraaid. Op Visserseiland in het weekend tot 03.00 uur. In de Kersenboogerd (Betje Wolffplein e.o.) is er extra inzet geweest. Er wordt samengewerkt met de politie, Jongerenwerk en de wijk coördinatoren van de gemeente.

Openbare ruimte: de leefbare stad
Overlast gestoorde/overspannen personen/zwervers in de openbare ruimte.
Bijdrage leveren aan een sociaal veilige woon- en leefomgeving en voorkomen van overlast.

Meldingen doorverwijzen naar Meldpunt Vangnet en Advies.
Meldingen doorverwijzen naar gebiedsteams (gezinssituatie waar kinderen bij betrokken zijn).
Toezichthouders verwijzen zwervers door naar DNO. Basis zijn afspraken in Convenant met Leger des Heils.

Ja.

Ja. Regelmatig in aanraking geweest met zwervers. In samenwerking met de politie en de wijk coördinatoren zijn de overlastplekken bezocht. De zwervers zijn in beeld bij het Leger des Heils en de Brijderstichting.

Openbare ruimte: de leefbare stad
Ergernissen op straat zoals loslopende honden, aanhangers/autowrakken in de buurt, fietsen op de stoep, brommer/scooteroverlast.
Bijdrage leveren aan een sociaal veilige woon- en leefomgeving en voorkomen van overlast.

Toezicht op basis van reguliere controle                                                      Loslopende honden: 4x per jaar controle op hotspots, met name parken.

Ja.

Ja. Controle vindt plaats op hot spots en is onderdeel van de dagelijkse surveillance meegenomen.
Aanhangers (illegaal geplaatst) en autowrakken zijn in kaart gebracht. Overtreders zijn aangeschreven. Overtredingen zijn weggenomen.
Er zijn controles uitgevoerd op het fietsen in het winkelgebied. Hot spots: centrum, Huesmolen en Kersenboogerd. Overtreders zijn geverbaliseerd.

Openbare ruimte: de leefbare stad
Huis-, bedrijfs-, grof- en zwerfvuil.
Bijdrage leveren aan schoon, heel en veilig. Voorkomen van overlast.

De toezichthouder heeft de hotspots in zijn wijk in beeld. In de wijken die hoog scoren op overlastmeldingen worden minimaal drie maal per jaar integrale handhavingsacties gehouden. Het betreft de wijken: Centrum, Kersenboogerd, Risdam Noord en Grote Waal.
Op basis van meldingen van burgers en bevindingen van wijktoezichthouders worden hotspots aangewezen. 4x per jaar wordt projectmatig op de snoeproutes handhavend opgetreden.

Ja.

Ja. Tijdens de reguliere diensten en ontvangen MOR meldingen, zijn in samenwerking met afdeling Groen en Reiniging controles uitgevoerd.
In samenwerking met HVC zijn meerdere integrale handhavingsacties gehouden in Centrum, Kersenboogerd, Risdam Noord en Grote Waal.

Openbare ruimte: de leefbare stad
Weesfietsen, fietswrakken en fout gestalde fietsen.
Bootwrakken en boten zonder ligplaatsvergunning.
Bestrijden overlast in stationsgebieden door fout gestalde fietsen en te lang gestalde fietsen.
Bijdrage leveren aan verminderen fietsendiefstal.
Vrije en veilige doorgang voor vaartuigen.

Voortzetten aanpak weesfietsen en fietswrakken. Deelname wijkteam aan fietsenproject, zo nodig elk kwartaal bij 1 van beide stations, gericht op het verwijderen van de fietsen.
In ieder geval 1 keer per jaar, in het voorjaar, wrakken en illegaal aangemeerde boten verwijderen. Verder anticiperen op basis van klachten.

Ja.

Ja. Fietsen: Maandelijks is er een actiedag bij 1 van beide stations. Niet duidelijk is of er een bijdrage is aan het verminderen van fietsendiefstal.
Door de ontwikkelingen op de hockeyvelden (opslaglocatie) is te voorzien dat er binnen afzienbare termijn geen depot meer is om de fietsen op te slaan. Overleg met betrokken partijen vindt plaats over een alternatief.
Boten: Controle op boten is uitgevoerd. Controles in de haven zijn uitgevoerd in samenwerking met de havenmeesters. Er zijn twee boten in de Grote Waal verwijderd.

Openbare ruimte: de leefbare stad
Helingbestrijding
Bijdrage leveren aan een sociaal veilige woon- en leefomgeving.

Samenwerking team Toezicht met politie. Iedere 2 maanden gezamenlijke controle bij de gruthokkers op verkoopregister.

Ja.

Ja, in samenwerking met de politie zijn meerdere controles uitgevoerd op de digitale opkopers registraties (DOR). Er is een proces-verbaal opgemaakt ter zake onvolledige registratie van goederen.

Markten:
Veilige markten zonder overlast.

Alle markten worden gecontroleerd.

Ja.

Ja. Alle markten zijn gecontroleerd.

Woninginbraak: diefstal uit woning
Bijdrage leveren aan een sociaal veilige woon- en leefomgeving.

Verspreiden witte voetjes (folders) voor iedere Roadshow door desbetreffende wijktoezichthouder.

Ja.

Ja. Gedurende de donkere dagen offensief zijn de “witte voetjes” actie uitgevoerd.
Tevens zijn na woninginbraken ‘besmettingsbrieven’ uitgedeeld in de directe nabijheid van de woning waar is ingebroken.

Programma in Control: Drugs
De overlast rond coffeeshops wordt zichtbaar aangepakt.

Minimaal 2x per jaar integrale controle Optreden conform geldend handhavingsbeleid.
Direct actie na melding.
Melder binnen 5 werkdagen informeren over afhandeling melding.
Controle op overlast rondom coffeeshop.

Ja.

Deels. Er is een controle uitgevoerd in samenwerking met de politie.
Controle op overlast is gedurende de reguliere diensten uitgevoerd. Er is regelmatig contact met de beveiligers van de coffeeshops

Programma in Control
Geen alcohol onder de 18 jaar en beperking alcoholgebruik 18 jaar en ouder.
Bijdrage leveren aan sociaal en veilige woon- en leefomgeving en aan bewustwording verstrekkers en jongeren over risico's alcoholgebruik.

Basiscontrole bij iedere nieuwe ondernemer / vereniging                                                                                 Bijdrage leveren aan controle hotspot locaties i.v.m. verstrekking onder 18-                                                                                       Vanuit partnerschap ondernemers  en verenigingen activeren om naleving te verbeteren.
Met horeca afspraken maken over voorkomen van door schenken aan onder invloed verkeerde personen
Bij overtredingen handhavingsbeleid toepassen
In de maanden  april t/m oktober in het weekend bijdrage aan regelmatige controles op bekende indrink plaatsen
Jongeren doorverwijzen naar HALT.

Nee.

Ja, Er zijn controles uitgevoerd bij nieuwe ondernemers.
De bekende indrink plaatsen (stationsgebied, supermarkten, binnenstad (incl. evenementen) en Julianapark) zijn veelvuldig bezocht. Met name in het Julianapark zijn regelmatig jongeren met alcohol en onder invloed van alcohol aangetroffen. Er zijn meerdere jongeren geverbaliseerd en er zijn jongeren doorverwezen naar HALT.

ga terug