Jaarstukken 2018

Overzicht mutaties reserves per programma

Overzicht mutaties reserves per programma

Hieronder een overzicht met de mutaties reserves per programma op totaal niveau. Daaronder een overzicht met daarin de mutaties per programma gespecificeerd.

Toevoegingen

Onttrekkingen

Begroting 2018 primitief

Begroting 2018
na wijziging

Realisatie 2018

Begroting 2018 primitief

Begroting 2018
na wijziging

Realisatie 2018

0

Bestuur en ondersteuning

0

0

0

369

831

739

1

Openbare orde en veiligheid

0

-164

-164

0

22

22

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

-3.922

-4.072

-4.055

2.423

3.300

2.824

3

Economische zaken

0

-30

-30

0

121

121

4

Onderwijs

0

0

0

291

333

331

5

Cultuur en recreatie

-156

-716

-744

581

1.602

1.231

6

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

0

0

-2.249

92

3.478

4.578

7

Duurzaamheid en milieu

0

0

-286

662

1.114

348

8

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

-1.551

-1.497

-4.582

1.514

2.336

1.819

R

Algemene dekkingsmiddelen en resultaat

-970

-864

-864

1.259

1.458

1.458

OH

Overhead

0

-136

-497

573

870

919

OV

Overige mutaties

0

-9.891

-9.922

0

10.091

10.091

RB

Resultaatbestemming 2017 t.g.v./t.l.v. reserves

0

-916

-916

0

916

916

RB

Resultaat 2018

0

0

-2.270

0

0

0

Totaal mutaties

-6.599

-18.286

26.579

7.764

26.472

25.397

ga terug