Jaarstukken 2018

Programma 3 Economische zaken

Toerisme

Beleidsveld

Doelstelling

Hoorn is een bruisende, levendige en ondernemende centrumgemeente waar mensen graag werken, wonen en verblijven.
De gemeente:

  • creëert randvoorwaarden voor en met het bedrijfsleven voor een optimaal vestigingsklimaat;
  • verbindt ondernemers, onderwijs, culturele voorzieningen en sociaal-maatschappelijke instellingen;
  • werkt samen in (boven)regionale samenwerkingsverbanden die bijdragen aan de doelstellingen uit het Pact van Westfriesland.

Wat hebben we bereikt?

Nr.

Resultaat

Status

Toelichting

1

Toename van bezoekers die langer verblijven en meer geld uitgeven in Hoorn. (Hoorn boven Amsterdam: stijging aantal bezoekers jaarlijks met 2,5%).

De provincie Noord-Holland heeft in 2018 het resultaat van een eerste monitoring over de bestedingen in NH gepresenteerd. Hieruit kunnen echter noch lokale, noch regionale cijfers uit worden gehaald. Binnen HbA is afgesproken om hiermee zelf te gaan starten. Het algemene beeld (landelijk en provinciaal) geeft een groei aan.

2

Streven is het lokaal gastheerschap onder te brengen bij Hoorn Marketing.

Hoorn Marketing is op dit moment niet in staat om dit te realiseren (capaciteit en budget).

3

Toerisme, Kunst en Cultuur, (Cultureel) Erfgoed, Sport en Recreatie maken als totaal deel uit van de stadspromotie.

Er zijn stappen gezet, maar dit is een proces van de lange adem.

4

De samenwerking in regionaal verband draagt bij aan de doelstellingen uit het Pact van Westfriesland.

Wat hebben we daar voor gedaan?

Prestaties in 2018

Nr.

Prestatie

Status

Toelichting

1

Invulling geven aan stadspromotie met als resultaat dat het aantal bezoekers aan Hoorn toeneemt door:

  • Opdracht geven en (toeristisch)input leveren aan de Destinatiemarketing Organisatie Holland boven Amsterdam voor de promotie en marketing van Noord-Holland Noord, Westfriesland en Hoorn;
  • Monitoren en bijsturen van de uitvoering van de Toeristische Agenda Westfriesland 2016-2019 samen met de toeristisch coördinator West-Friesland;
  • Deelnemen aan de lokale marketing organisatie (Hoorn Marketing);
  • Aanstellen van een city manager;
  • Subsidie verlenen aan evenementen die bijdragen aan de beoogde resultaten.

Het resultaat is nog niet te meten.

2

Samen met de lokale (culturele) ondernemers en Hoorn Marketing vormgeven aan het lokaal gastheerschap in Hoorn. Daarbij wordt ingezet op een actieve en persoonlijke benadering via onder andere de inzet van bakfietsen. Voor de ondernemers worden cursussen en workshops georganiseerd.
Samenwerking en afstemming vindt plaats met de Destinatiemarketing Organisatie Holland boven Amsterdam.

Hoorn Marketing is op dit moment niet in staat om dit te realiseren (capaciteit en budget).

3

Kunst en Cultuur, (cultureel) erfgoed, Sport en Recreatie maken onderdeel uit van de stadspromotie waardoor het aanbod van (toeristische) activiteiten voor bewoners en bezoekers bekend is.

Dit is een proces dat doorloopt in 2019

4

Uitvoeren van de Regionale Economische Agenda (programma 2018) met de volgende projecten: toerisme en waterrecreatie, vitalisering verblijfsrecreatie.

5

Mede bepalen van en (mede) leiding geven aan de inhoud van de uitvoeringsprogramma's van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. De activiteiten richten zich op de clusters Water en Leisure die een bovenregionaal niveau aanpak vereisen. Hoorn doet mee in relevante projecten zoals de destinatiemarketing van Holland boven Amsterdam, waterrecreatie, inclusief aanpassingen op het vaarroutenetwerk, het vitaliseren van de verblijfsaccommodaties en het ondernemersloket.