Jaarstukken 2018

Programma 0 Inwoners en bestuur

Bestuurlijke samenwerking

Beleidsveld

Wat hebben we bereikt?

Doelstelling

Samenwerking en het actief inzetten van netwerken is de regel en niet langer de uitzondering. Ook de schaal van samenwerking wordt groter, richting Noord-Holland Noord, de Metropoolregio Amsterdam (MRA), de regio Zaanstreek-Waterland en rond het Blauwe Hart. Daarnaast hoort de gemeente sinds 2017 bij het G32-netwerk. De samenwerking in Westfriesland wordt steeds hechter. Als paraplu boven alle samenwerking in de regio staat het Pact van Westfriesland. De Westfriese raden hebben in 2013 de ambitie uitgesproken om binnen 5 jaar (2018) tot de top 10 van meest aantrekkelijke regio's van Nederland te horen.

Resultaten

Nr.

Resultaat

Status

Toelichting

1

Een effectieve samenwerking in Westfriesland en op andere schalen.

De samenwerking is op alle niveaus (raden, colleges, ambtenaren) goed.

2

Effectieve lobby en het inzetten van de relevante netwerken in Noord-Holland Noord.

Is een doorlopende activiteit. Resultaten geboekt met wonen (woonaanbod aan Minister), toerisme (Gouden Eeuw) en PI Zwaag (niet open kunnen houden, wel gesprekken over gebouw en grond).

3

Een evaluatie met een vooruitblik van het Pact van Westfriesland.

Evaluatie is afgerond en er zijn goede stappen gezet in de uitvoering van de evaluatie. Activiteit loopt door in 2019.

4

Vijf inhoudelijke goede netwerkmomenten voor de raden in Westfriesland.

5

Pact van Westfriesland in uitvoering.

Goede stappen in 2018 gezet. Vooral in het formuleren van de maatschappelijke opgaven in samenwerking met raden, ondernemers, maatschappelijke instellingen en onderwijsinstellingen. Deze activiteit loopt door in 2019.

Wat hebben we daar voor gedaan?

Prestaties in 2018

Nr.

Prestatie

Status

Toelichting

01

Actief de samenwerking zoeken met partners in Westfriesland, Noord-Holland Noord, de provincie, Zaanstreek-Waterland, De Metropoolregio Amsterdam en het centrumstedennetwerk G40.

Heeft plaatsgevonden door lunches te organiseren met andere colleges (zoals Hoogheemraadschap en Purmerend) en via inhoudelijke thema's als wonen, bereikbaarheid, toerisme en agri&food.

02

Versterken van de informatiepositie van raden in relatie tot gemeenschappelijke regelingen.

In 2018 heeft uitwerking plaatsgevonden van het raadsbesluit uit 2017. De regietafel NHN (burgemeester, gemeentesecretarissen en griffiers uit NHN) hebben de coördinatie hiervan op zich genomen. Verschillende onderdelen zijn uitgewerkt, specifiek werken de gemeenschappelijke regelingen nu met kadernota's. De overige onderdelen worden eind 2019 uitwerkt.

03

Harmoniseren van het Informatielandschap Westfriesland (zie Paragraaf Bedrijfsvoering).

Zie paragraaf bedrijfsvoering.

04

Effectieve belangenbehartiging in Den Haag en Brussel met het 'Ambitiedocument Holland boven Amsterdam' als leidraad.

Doorlopende activiteit. Specifiek lobby rondom wonen, bereikbaarheid en de PI Zwaag.

05

Samen met de provincie uitvoeren van een evaluatie van het effect van het Pact van Westfriesland op de samenwerking en de relatie tussen regio en provincie.

Grote stappen gezet in 2018 met een doorloop in 2019.

06

In Westfriesland worden vijf regionale raadsledenavonden per jaar georganiseerd.

07

Uitvoeren structuurschets

Met dank aan de Structuurschets als lobbydocument is in de vastgestelde Provinciale Omgevingsvisie NH2050 een extra hoofdstuk toegevoegd: Sterke kernen, Sterke regio's. Dit hoofdstuk sluit naadloos aan op onze structuurschetsvisie ‘vitale regio met onderscheidende kernen’. Hoorn wordt in de provinciale visie als centrumstad verder gepositioneerd.

De Structuurschets heeft geleid tot de ambitie om op de schaal Westfriesland een energiestrategie op te stellen (WES). Hier wordt op dit moment aan gewerkt.

08

Uitvoeren van de Economische Agenda (zie programma 3).

Het proces economische agenda loopt nog. In maart ligt er een uitvoeringsagenda die vanaf dat moment uitgevoerd dient te worden.

09

Uitvoeren van het Natuur- en Recreatieplan (door het Recreatieschap Westfriesland).

In het Uitvoeringsprogramma van het Natuur- en Recreatieplan worden projecten uitgevoerd. Sommige projecten lopen gelijk aan de planning, andere lopen wat achter op de planning. Vandaar dat dit resultaat deels behaald is.

10

Uitvoeren van de Woonvisie/Regionaal Actieprogramma (zie programma 8).

Uitvoering woonvisie en regionaal actieprogramma loopt. Einddatum regionaal actieprogramma: 2021.

11

Omgevingswet (zie programma 8).

  • De gemeenteraad heeft het regionaal procesplan Omgevingswet vastgesteld;
  • Er heeft een impactanalyse plaatsgevonden op de gemeentelijke organisatie over de komst van de Omgevingswet;
  • De gemeenteraad heeft in een raadsessie consulterend gesproken over de ambities bij de Omgevingswet.

12

Harmoniseren van het Informatielandschap Westfriesland (zie Paragraaf Bedrijfsvoering).

Zie Paragraaf Bedrijfsvoering.