Jaarstukken 2018

Programma 0 Inwoners en bestuur

Financiering en algemene baten en lasten

Beleidsveld

Wat hebben we bereikt?

Doelstelling

Hoorn is financieel gezond en belast de inwoners en ondernemers niet zwaarder dan voor de gemeentelijke financiële huishouding nodig is. De gemeente verhoogt de gemeentelijke belastingen, leges en tarieven niet meer dan trendmatig.

Resultaten

Nr.

Resultaat

Status

Toelichting

1

Financieel sluitende meerjarenbegroting.

De begroting en meerjarenraming zijn meerjarig sluitend. Rekening houdend met nieuw beleid is in 2019 sprake van een incidenteel tekort, dat gedekt wordt uit de algemene reserve. Om ervoor te zorgen dat er meerjarig sprake blijft van financieel evenwicht is het belangrijk dat de kaders voor gezond financieel beleid worden toegepast, met name bij nieuwe ruimtevragers.

2

Het rekeningsresultaat komt zoveel mogelijk overeen met de verwachting bij de laatste rapportage aan de raad.

Bij de Najaarsbijstelling 2018 was de verwachting een negatief resultaat. Wel met de kanttekening dat er enkele ontwikkelen (kansen en risico's) spelen die van invloed konden zijn op de uitkomst van de jaarrekening. De financiële omvang was onzeker en daarom zijn deze ontwikkelingen niet financieel vertaald. Een aantal van deze financiële kansen en risico's heeft zich voorgedaan, waardoor 2018 uiteindelijk met een positief resultaat sluit.

3

Minder afhankelijk van schommelingen in de algemene uitkering uit het gemeentefonds (onze grootste inkomstenbron).

Door het inbouwen van een behoedzaamheid is de grootste schommeling tegengegaan. Er blijft toch een grote afhankelijkheid van het Rijk. Dat uit zich vooral in de onderuitputting bij het Rijk, die op een laat moment bij de gemeenten kenbaar wordt gemaakt. We lopen dan toch weer achter de feiten aan.

4

In staat financiële verrassingen en tegenvallers te voorspellen en op te vangen.

Het weerstandsvermogen, inclusief de budgetten voor onvoorzien, was in 2018 toereikend om tegenvallers op te vangen.

5

De raad beschikt over betere financiële informatie in de cyclusdocumenten om de juiste (financiële) afwegingen te maken.

Indicatoren

Nr.

Beleidsindicator

Eenheid

 Streefwaarde
Begroting
2018

 Waarde
Realisatie
2018

Toelichting

Bron

1

Maximale afwijking rekeningsresultaat ten opzichte van laatste rapportage

%

20

20,4%

De prognose was een tekort van 824.000 euro. Echter is ook een aantal kansen genoemd in de Najaarsbijstelling 2018, deze kansen zijn vanwege de onzekerheid niet verwerkt. Als dat wel was gebeurd, dan was het verwachte resultaat 1,885 miljoen euro. Voor de berekening van deze prestatie-indicator is gerekend met dit verwachte voordelige resultaat.

Eigen gegevens

Wat hebben we daar voor gedaan?

Prestaties in 2018

Nr.

Prestatie

Status

Toelichting

1

Investeringen blijven binnen het investeringsplafond.

De investeringen zijn in 2018 binnen het investeringsplafond gebleven.

1

Grote (financiële) risico's worden gemonitord en hiervoor worden nieuwe beheersmaatregelen voorgesteld.

1

Op verzoek van de politieke partijen worden de verkiezingsprogramma's doorgerekend.

1

Het Coalitieakkoord 2018 - 2022 is doorgerekend.

2

De raad heeft de Najaarsbijstelling vastgesteld en is op de hoogte van nieuwe informatie die invloed heeft op het rekeningsresultaat.

3

Vroegtijdig informatie verzamelen over mutaties in de algemene uitkering en via de G40 invloed uitoefenen op het rijk.

3

Maatregelen nemen om schommelingen in de algemene uitkering op te vangen.

Voor ieder jaar is een behoedzaamheid ingebouwd in de berekening van de algemene uitkering. Uiterlijk in de meicirculaire van het betreffende jaar valt die behoedzaamheid vrij.

4

In de cyclusdocumenten komt informatie over actuele ontwikkelingen en de gevolgen daarvan op het begrotingsresultaat. De raad wordt tussentijds geïnformeerd over nieuwe grote afwijkingen die niet in de cyclusdocumenten zijn opgenomen.

5

De financiële documenten zijn digitaal beschikbaar via de LIAS applicatie.

De Jaarstukken en de Begroting zijn digitaal beschikbaar. Voor de Kadernota (en in mindere mate de Najaarsbijstelling) wordt gekeken wat de beste oplossing is, gegeven de mogelijkheden van de organisatie om die documenten op te bouwen in Lias.