Jaarstukken 2018

Programma 0 Inwoners en bestuur

Publieke dienstverlening

Wat hebben we bereikt?

Doelstelling

Onze dienstverlening sluit aan bij wat onze inwoners en ondernemers van ons vragen. Digitaal waar het kan en persoonlijk contact waar dat nodig is. Samen met inwoners, bedrijven en organisaties bedenken we wat nodig is en waar het beter kan.

Resultaten

Nr.

Resultaat

Status

Toelichting

1

Een uitgewerkt dienstverleningsconcept, dat als basis dient voor kwaliteitsverbetering en innovatie van de dienstverlening.

1

Vastgestelde indicatoren voor het meten van de kwaliteit van de dienstverlening (op basis van het nieuwe dienstverleningsconcept).

2

Verbeterde producten en diensten op basis van experimenteren en directe feedback van de inwoners en bedrijven.

3

Uitbreiding en verbetering van de digitale dienstverlening:

  • Belangrijkste producten gedigitaliseerd op basis van werkelijkheid en wettelijke kaders.
  • Aangepaste digitale producten op basis van terugkoppeling van inwoners en ondernemers.
  • Belangrijkste producten aangesloten op MijnOverheid lopende zaken en berichtenbox.

  • De belangrijkste producten zijn inmiddels gedigitaliseerd en beschikbaar via de website.
  • De technische aansluiting met MijnOverheid is gerealiseerd. In 2019 gaan we verder met het toevoegen van producten aan MijnOverheid.

Wat hebben we daar voor gedaan?

Prestaties in 2018

Nr.

Prestatie

Status

Toelichting

1

Uitweken van een nieuw dienstverleningsconcept samen met inwoners en bedrijven. Op basis van de uitgangspunten uit het dienstverleningsconcept experimenteren met nieuwe vormen van dienstverlening en vaststellen van indicatoren voor het meten van de kwaliteit van de dienstverlening.

2

Op basis van de resultaten uit de 'klantcontactmonitor' (directe feedback van inwoners en bedrijven) gerichte verbeteringen doorvoeren in de dienstverlening en processen (bijvoorbeeld door gebruik te maken van "klantreizen").

Klantcontactmonitor is ingezet en er zijn diverse verbeteringen doorgevoerd.

3

Verbeteren en prioriteren van digitalisering op basis van gebruik (volume) en wenselijkheid (door inwoner en ondernemer).