Jaarstukken 2018

Programma 0 Inwoners en bestuur

Relatie inwoners en bestuur

Wat hebben we bereikt?

Doelstelling

Een open, transparant en modern bestuur dat inwoners en bedrijven actief vanaf het begin betrekt. In alle fases voor beeldvorming, meningsvorming en besluitvorming. De gemeente sluit aan bij de organisatiekracht van de stad en onze inwoners en werkt samen met de stad.

Resultaten

Nr.

Resultaat

Status

Toelichting

1

Hoorns initiatievenplatform (HIP) verbreed voor alle initiatieven.

Met het platform van VEMS bestaat een duidelijke ingang voor initiatieven die geen betrekking hebben op ruimtelijke ordening. Het inbedden in de gemeentelijke organisatie gebeurt in 2019 in de vorm van een “mini” HIP.

2

Stadscommunity, digitaal platform en stadslab gerealiseerd.

3

Versterken van de relaties in de stad.

4

Onderzoek uitgevoerd naar participatieprocessen.

Er is een participatie toolbox voor de organisatie ontwikkeld. Dit is een middel dat helpt bij het goed inrichten en uitvoeren van het participatieproces.

5

Versterking van de verbinding van raad met inwoners en samenleving; met tenminste twee experimenten: Groenvisie en Initiatievenmarkt.

Het proces Groenvisie is in 2018 gestart en loopt in 2019 door. Er is geen initiatievenmarkt georganiseerd.

6

Gemeenteraadsverkiezingen Hoorn 2018, opkomst kiezers hoger dan 2014, de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd en de collegeleden benoemd.

Wat hebben we daar voor gedaan?

Prestaties in 2018

Nr.

Prestatie

Status

Toelichting

1

Hoorns initiatievenplatform verbreden voor alle initiatieven en inbedden in de gemeentelijke organisatie. Initiatieven die ontstaan in de veranderende samenleving worden daarmee beter begeleid. Op dit moment gebeurt dit al voor ruimtelijke projecten in het HIP (Hoorns Initiatieven Platform).

Met het platform van VEMS bestaat een duidelijke ingang voor initiatieven die geen betrekking hebben op ruimtelijke ordening. Het inbedden in de gemeentelijke organisatie gebeurt in 2019 in de vorm van een “mini” HIP.

2

Stadscommunity en stadslab doorontwikkelen:

  • Versterken van de netwerken in de stad. Platform verder uitbreiden: aansporen en inzichtelijk maken van samenwerkingsverbanden met de (wijk)programma's, actieve aanjaagrol tussen initiatiefnemers en organisaties, actief samenwerkingsverband met partners, aanwas nieuwe partners en ambassadeurs.
  • Structureel activiteiten organiseren in het stadslab in de bibliotheek. Dit is een fysieke plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten om hun ideeën een stap verder te helpen en de verbinding te zoeken met de ander.

Stadscommunity “Voor een mooie stad” heeft zich verder ontwikkeld. In 2018 is er bij 18 initiatieven hulp geboden en daarnaast is het platform verder uitgebreid en doorontwikkeld. Ook is er in de vorm van 'stadsmakers' een loyaliteitsprogramma geïntroduceerd.

3

Organiseren van netwerkbijeenkomsten voor gesprekken met inwoners, bedrijven, instellingen en politiek over specifieke onderwerpen.

In 2018 vond de nieuwjaarsreceptie als netwerkbijeenkomst plaats. Voor de raden in Westfriesland zijn er vijf informatie- en netwerkavonden per jaar.

4

Organiseren van een nieuwjaarsreceptie.

5

Onderzoeken op welke wijze participatie plaatsvindt om te leren hoe we er als gemeente beter voor kunnen zorgen dat de stad nog meer kan meedoen, meepraten en meebeslissen op specifieke onderwerpen.

Hier is ervaring opgedaan met de Groenvisie. In het kader van de bestuurlijke vernieuwing door de raad wordt dit in 2019 verder uitgewerkt.

6

Doorlopen van een concreet stappenplan om meer aan te sluiten op ontwikkelingen in de samenleving; als raad minstens twee experimenten uitvoeren.

Het stappenplan is doorlopen. In 2018 is het procesakkoord en de Bestuursagenda/b(elangrijk)-lijst door de gemeenteraad vastgesteld. Hier heeft de raad zijn ambitie vastgelegd om meer de verbinding met de samenleving aan te gaan en eerder in het bestuurlijk besluitvormingsproces betrokken te worden. In 2018 is het proces Groenvisie verder uitgewerkt. Dit wordt vervolgd in 2019.

7

Organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen 2018, opkomst stimuleren via inzet van nieuwe instrumenten zoals en digitale stemhulp, kiezers beter faciliteren bij het maken van hun keuze.