Jaarstukken 2018

Programma 4 Onderwijs

Onderwijszaken

Wat hebben we bereikt?

Doelstelling

Zo min mogelijk leerlingen verlaten de school voortijdig. De gemeente bouwt voort op de behaalde resultaten van het regionaal uitvoeringsprogramma Voortijdig Schoolverlaten (VSV). Het optimaal ondersteunen van (kwetsbare) jongeren richting een passende kwalificatie en/of passende arbeid. Daarnaast is het zo goed mogelijk organiseren van het benodigde doelgroepenvervoer een belangrijk doel.

Resultaten

Nr.

Resultaat

Status

Toelichting

1

Het voeren van (preventieve) verzuimgesprekken door leerplicht en RMC het verzuim onder jongeren van 5 tot 23 jaar zo laag mogelijk houden.

Het verzuim van alle jongeren tot 23 jaar wordt opgepakt door leerplicht en RMC.

2

(Kwetsbare) jongeren een passende plek bieden binnen onderwijs, werk of dagbesteding in samenwerking met de netwerkpartners binnen het sociaal- en arbeidsdomein.

Met dank aan het JongerenLoket lukt het steeds beter om de kleine groep kwetsbare jongeren een passende plek te geven voor hun verdere ontwikkeling.

3

In 2020 zit in Westfriesland geen enkel kind in de leerplichtige leeftijd langer dan drie maanden thuis zonder een passend aanbod van onderwijs en/of zorg (Thuiszitterspact West-Friesland).

Niet alle thuiszitters hebben binnen 3 maanden een passend aanbod van onderwijs en/of zorg. Maar de daling van het aantal thuiszitters is ingezet. Er vindt meer sturing plaats op de casuïstiek vanuit de thuiszitterstafel en er wordt eerder opgeschaald indien nodig. De wachtlijsten in de zorg zijn een obstakel bij het vinden van oplossingen.

4

Het zo efficiënt en doelmatig mogelijk organiseren van het doelgroepenvervoer. Door bundeling van verschillende vervoerssoorten en de routes naar betreffende bestemmingen te combineren of volg tijdelijk te rijden en daar, waar mogelijk, vervoer te verduurzamen.

Er wordt kritisch gekeken naar alle mogelijke vervoersvoorzieningen, zoals fietsvergoeding of OV-vergoeding en wanneer mogelijk zo geïndiceerd en beschikt. Wanneer indicatie leerlingenvervoer dan wordt zo optimaal mogelijk een route indeling gemaakt/gepland.

Wat hebben we daar voor gedaan?

Prestaties in 2018

Nr.

Prestatie

Status

Toelichting

1

Tegengaan van verzuim en schooluitval in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO door de leerplichtambtenaar en het RMC door middel van verzuimgesprekken en 1 gezin 1 plan. Specifieke aandacht voor het vormgeven van een integrale aanpak, gericht op het terugdringen van verzuim onder jonge vergunninghouders in het VO en MBO.

Er is veel aandacht voor verzuim, zowel bij 18- als bij 18+ jongeren. Inzet van hulpverlening is voorliggend. Vanuit leerplicht gaat veel aandacht naar het verzuim onder de jonge vergunninghouders. De leerplichtambtenaar werkt samen met de (Arabische) verzuimmedewerker op het MBO om verzuim verder terug te dringen bij deze doelgroep. Dit heeft geleid tot een daling in het ongeoorloofd verzuim.

2

Uitvoering geven aan het regionaal uitvoeringsprogramma Voortijdig Schoolverlaten (VSV) dat gericht is op het terugdringen van schooluitval in de regio Westfriesland volgens de taakstelling van het ministerie van OC&W. Het VSV programma 2017 -2021 wordt ingezet als aanjager, om in  samenwerking met het sociaal domein en arbeidsmarktdomein nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten. Deze ontwikkelingen moeten de positie van kwetsbare jongeren verbeteren en de kans vergroten dat zij een startkwalificatie behalen en/of passend werk vinden. Betere positionering van Jongerenloket West-Friesland door laagdrempeligere locatie in binnenstad van Hoorn, uitbreiding van de inloopspreekuren en het vormgeven van trainingen voor die specifieke doelgroep (bijv. sociale vaardigheidstrainingen). Specifieke inzet om de doelgroep oud-VSV naar arbeid toe te leden, bijv. inzet jobcoaching, werving van leerplekken in samenwerking met SBB en maatwerkarrangementen.

De projecten in het regionaal programma VSV zijn uitgevoerd. De regio WF is t.o.v. schooljaar 16/17 licht gestegen: van 1,70% naar 1,75%. Dit komt neer op 314 VSV’ers (we stijgen van 310 VSV’ers naar 314).
Landelijk is er ook een stijging: van 1,75% naar 1,89%. We blijven onder het landelijk gemiddelde. De stijging komt deels door de komst van nieuwkomers in Nederland, maar ook vallen er meer jongeren uit in MBO niveau 4 dan de jaren daarvoor. Landelijk wordt dit geanalyseerd.
Steeds meer jongeren weten het Jongerenloket te vinden (jaarlijks zo'n 400 jongeren uit WF, ongeveer de helft komt uit Hoorn).  Er wordt gewerkt aan de verbetering van de digitale dienstverlening.

3

Uitvoering geven aan het thuiszitterspact door een sluitende aanpak bestaande uit preventie, registratie en monitoring en maatwerkarrangementen. Acties omvatten onder meer het opstellen van een ziekteverzuimprotocol, het uitbreiden van maatwerk trajecten in onderwijs en de uitbreiding van onderwijszorgarrangementen. Dit wordt uitgevoerd door gemeente samen met de samenwerkingsverbanden, scholen (IKC en IKEC), GGD en andere partners.

De scholen, leerplicht/RMC, gebiedsteams en de twee samenwerkingsverbanden po en vo werken samen om het aantal thuiszitters verder terug te dringen. Het aantal thuiszitters blijft dalen: in 2015-2016 waren er in WF nog 72 thuiszitters, in schooljaar 17-18 waren dit er 43. Hoorn had in schooljaar 17-18 2 thuiszitters in het primair onderwijs en 9 thuiszitters in het voortgezet onderwijs. Maandelijks worden de thuiszitters besproken met het samenwerkingsverband.

4

Doorlopend optimaliseren van de inzet van doelgroepenvervoer binnen Westfriesland door continue monitoring van route, leerlingenstromen en de inzet van bijbehorende vervoersmiddelen.

De uitvoering van het doelgroepenvervoer wordt zo efficiënt mogelijk uitgevoerd. Dit heeft invloed op de kosten en er wordt bijgedragen aan verduurzaming.