Jaarstukken 2018

Programma 4 Onderwijs

Onderwijshuisvesting

Beleidsveld

Wat hebben we bereikt?

Doelstelling

De gemeente is verantwoordelijk voor de (nieuwe) huisvesting voor het onderwijs. Samen met het onderwijsveld is het uitvoeringsplan voorbereid en eind 2016 door de raad vastgesteld. De doelen die daarin benoemd staan zijn: het realiseren van Integraal Kind Centra, verduurzamen en verbeteren van het binnenklimaat van de schoolgebouwen. Samen met de schoolbesturen is de gemeente bezig om de opgaven die voor 2018 in het uitvoeringsplan zijn opgenomen te verwezenlijken. De verantwoordelijkheid voor de huisvesting van het voortgezet onderwijs ligt bij de schoolbesturen.

Resultaten

Nr.

Resultaat

Status

Toelichting

1

Nieuwbouw voor basisschool Socrates in vorm van IKC de Kreek.

Ingebruikname gepland in 2019, uitvoering loopt conform planning.

2

Uitbreiding van het schoolgebouw voor Elif en nieuwbouw voor VSO de Spinaker, IKC Binnenstad en IKC Risdam-Noord.

3

Start pilotproject duurzaamheid schoolgebouwen. Doelstelling is om alle schoolgebouwen in 2030 energie-neutraal te maken, zie beleidsveld 7.1 milieu.

4

Inzicht in de staat van onderhoud van de schoolgebouwen in Hoorn.

Staat van onderhoud van de schoolgebouwen is in beeld.

Indicatoren

Nr.

Beleidsindicator

Eenheid

 Streefwaarde
Begroting
2018

 Waarde
Realisatie
2018

Toelichting

Bron

1

Staat van onderhoud schoolgebouwen (volgens de NEN 2767 standaard)

I.s.m. de schoolbesturen inzicht en overzicht over staat van onderhoud van de schoolgebouwen

0-meting is uitgevoerd

2

Verduurzaming schoolgebouwen primair onderwijs (EED methodiek)

niet gemonitord

0-meting nog niet uitgevoerd, geplande uitvoering 2019

Wat hebben we daar voor gedaan?

Prestaties in 2018

Nr.

Prestatie

Status

Toelichting

1

Realiseren van uitbreiding 2e fase - nieuwbouw voor basisschool Socrates - de Kreek, ingebruikname IKC de Kreek gepland in 2019.

Resultaat ongewijzigd, ingebruikname gepland in 2019.

2

Uitvoeren van de afspraken opgenomen in het Uitvoeringsplan onderwijshuisvesting:

  • realiseren van uitbreiding voor islamitische basisschool Elif;
  • voorbereiding van realisatie van Integraal Kind- en expertisecentrum, ingebruikname gepland in 2019;
  • voorbereiding: definiëren project en opstellen programma voor nieuwbouw VSO de Spinaker, ingebruikname gepland in 2019;
  • voorbereiding: definiëren project van nieuwbouw IKC Binnenstad, ingebruikname gepland in 2021;
  • voorbereiding: definiëren project van nieuwbouw IKC Risdam-Noord, ingebruikname gepland in 2021.

  • Uitbreiding islamitische basisschool Elif niet gerealiseerd omdat de toename van het aantal kinderen achterblijft op de voorspelling;
  • Definitie Integraal Kind en Expertisecentrum gereed en ontwerp gestart, datum ingebruikname vertraagd naar 2020/2021;
  • voorbereiding nieuwbouw VSO Spinaker is gestart, project wordt hergedefinieerd omdat VSO aansluiting zoekt bij regulier VO, datum ingebruikname nog onbekend;
  • voorbereiding IKC Binnenstad is gestart, definiëren project en onderzoek naar locatie;
  • voorbereiding IKC Risdam nog niet gestart, capaciteit binnen gemeente en schoolbesturen onvoldoende om datum ingebruikname 2021 te halen, nieuw geplande datum ingebruikname 2024.

3

In het kader van de doelstelling om alle schoolgebouwen in 2030 energie-neutraal te maken, in samenspraak met de onderwijsbesturen uitvoering geven aan een pilotproject voor verduurzaming van 5 schoolgebouwen.

4

In samenspraak met de onderwijsbesturen over de methode uitvoering geven aan het opstellen van een staat van onderhoud van alle onderwijsgebouwen.