Jaarstukken 2018

Programma 4 Onderwijs

Primair onderwijs

Beleidsveld

Wat hebben we bereikt?

Doelstelling

De gemeente heeft de ambitie dat alle kinderen in Hoorn zich zo goed mogelijk ontwikkelen in het onderwijs zodat zij het (voor hen) maximale kunnen halen uit hun schoolloopbaan. Daarbij werken we, in samenwerking met het onderwijsveld, naar een -toereikend en kwalitatief uitstekend onderwijsaanbod. Dit houdt ook in dat zoveel mogelijk leerlingen in Hoorn bij hun mogelijkheden passend onderwijs kunnen volgen, zo dichtbij thuis als mogelijk en zo veel als mogelijk binnen reguliere onderwijsvoorzieningen.
Dat betekent het realiseren van passende ondersteuning binnen regulieren scholen en een toereikende ondersteuningsvoorzieningen voor kinderen die dat nodig hebben. De gemeente zet zich bovendien in voor de ontwikkeling van Integrale Kindcentra (IKC's) als belangrijke voorziening voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Hierin wordt integraal en interdisciplinair gewerkt door onderwijs, welzijns- en kinderopvangprofessionals aan de ontwikkeling van kinderen. Een voorwaarde voor IKC vorming is de harmonisering van kinderopvang- en peuterspeelzaalwerk, waarmee wij een éénduidig, toegankelijk en kwalitatief uitstekend voorschools aanbod realiseren. De IKC ontwikkeling zal mede tot uitdrukking komen in de realisatie van nieuwe gebouwen waarin samenwerking tussen onderwijs, opvang en welzijn zoveel mogelijk wordt geïntegreerd.
Regionale samenwerking op het gebied van onderwijsvraagstukken wordt vormgegeven in de Regionale Educatieve Agenda. Hierin worden vraagstukken als de totstandkoming van een toereikend regionaal onderwijsaanbod, zorg en ondersteuning binnen het onderwijs besproken. Daarnaast bestaat er in Hoorn een algemeen toegankelijk en kwalitatief uitstekend voorschools aanbod. Een belangrijke doelstelling binnen het voorschoolse aanbod is de bestrijding van taalachterstanden in de Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE).

Resultaten

Nr.

Resultaat

Status

Toelichting

1

Een toereikend onderwijsaanbod in de regio Westfriesland en een verbeterd ondersteuningsaanbod binnen het onderwijs, waardoor meer kinderen in staat zijn om in een reguliere onderwijssetting en binnen de eigen wijk onderwijs te volgen.

Er zijn aanvullingen in het onderwijs van Westfriesland aangebracht. Het betreft onder andere een aanbod voor hoogbegaafde leerlingen en “special classes” met een extra ondersteuningsaanbod voor HAVO/VWO.

2

Een integraal onderwijs- en ontwikkelingsaanbod dat aansluit bij de behoeften van de individuele leerling, zodat de leerling zich optimaal kan ontwikkelen en ontplooien binnen zijn of haar mogelijkheden.

Op diverse plaatsen in Hoorn zijn IKC in ontwikkeling. Het IKEC, waarin onderwijs, zorg en opvang wordt geïntegreerd is inmiddels operationeel.

Wat hebben we daar voor gedaan?

Prestaties in 2018

Nr.

Prestatie

Status

Toelichting

1

In 2018 wordt verder gewerkt aan de totstandkoming van het Integraal Kind en Expertisecentrum. In 2018 starten we met de nieuwe werkwijze. Op deze wijze krijgt de totstandkoming van een passend ondersteuningsaanbod voor leerlingen in het Hoornse onderwijs een impuls. Dit gebeurt onder meer door een outreachende werkwijze. Hierbij begeleidt het IKEC scholen in het primair onderwijs bij het onderwijs aan leerlingen met een ondersteuningsbehoefte.

Het IKEC is operationeel. De outreachende werkwijze is momenteel in voorbereiding wordt in de loop van 2019 ingevoerd.

2

Opstellen van een regionale agenda met gezamenlijke opgaven op onderwijsgebied. Vraagstukken die hierbij aan de orde komen zijn; de inrichting van het regionale onderwijsaanbod en het verminderen van de instroom in het speciaal onderwijs. Het opgestelde plan voor het realiseren van het passend onderwijs wordt verder uitgewerkt en geïmplementeerd. Hierin is onder meer aandacht voor een verbetering van de samenwerking tussen (jeugd)zorg en onderwijsprofessionals.

Er is een uitvoeringsagenda geformuleerd, met daarin opgenomen de inrichting van het regionale onderwijsaanbod en het verminderen van de instroom in het speciaal onderwijs. Implementatie van de maatregelen is in voorbereiding.

3

Jeugd- en Gezinswerkers zijn werkzaam binnen alle scholen binnen de gemeente Hoorn (verdere beschrijving zie programma 6, beleidsveld 6.4 Jeugd(hulp)).

De Jeugd- en Gezinswerkers in de school bedienen alle Hoornse scholen.